Art. 8b. - [Wysokość środków budżetu państwa na finansowe wsparcie] - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.788 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  8b.  [Wysokość środków budżetu państwa na finansowe wsparcie]
1. 
Finansowe wsparcie jest udzielane w danym roku do łącznej wysokości środków budżetu państwa zaplanowanych na dany rok na zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia oraz wolnych środków tego funduszu z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4d ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 101, 1561 i 2456).
2. 
Do dnia 30 czerwca danego roku finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć, o których mowa w:
1)
art. 3, art. 4 i art. 5a, z wyjątkiem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 - udziela się do wysokości 40%,
2)
art. 5 ust. 1 pkt 1-3 - udziela się do wysokości 35%,
3)
art. 5 ust. 1 pkt 4 - udziela się do wysokości 15%,
3a)
art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 - udziela się do wysokości 5%,
4)
art. 5c - udziela się do wysokości 5%

- łącznej wysokości środków, o których mowa w ust. 1.

3. 
Do dnia 31 stycznia danego roku Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o łącznej wysokości środków, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o finansowe wsparcie zakwalifikowanych do udzielenia finansowego wsparcia w danym roku osiągnie równowartość łącznej wysokości środków, o których mowa w ust. 1, Bank wstrzymuje kwalifikację wniosków o finansowe wsparcie.
5. 
W przypadku gdy do dnia 30 czerwca danego roku kwota wynikająca z zakwalifikowanych w danym roku wniosków o finansowe wsparcie na przedsięwzięcia, o których mowa w:
1)
art. 3, art. 4 lub art. 5a, z wyjątkiem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
2)
art. 5 ust. 1 pkt 1-3, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 2,
3)
art. 5 ust. 1 pkt 4, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 3,
3a)
art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4, osiągnie wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 3a,
4)
art. 5c, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 4

- Bank wstrzymuje kwalifikację wniosków o finansowe wsparcie danego rodzaju przedsięwzięć.

6. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 lub 5, Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o wstrzymaniu kwalifikacji wniosków o finansowe wsparcie lub wniosków o finansowe wsparcie danego rodzaju przedsięwzięć.
7. 
Jeżeli kwota finansowego wsparcia wynikająca z rozpatrywanego wniosku o finansowe wsparcie jest wyższa niż łączna wysokość środków, o których mowa w ust. 1, Bank za zgodą beneficjenta wsparcia kwalifikuje ten wniosek w zakresie pozwalającym na udzielenie finansowego wsparcia w danym roku do łącznej wysokości środków, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku wniosek o finansowe wsparcie w pozostałym zakresie jest kwalifikowany do udzielenia finansowego wsparcia w roku następnym.
8. 
Przepis ust. 7 stosuje się również w przypadkach, o których mowa w ust. 5, z tym że wniosek o finansowe wsparcie w pozostałym zakresie jest kwalifikowany do udzielenia finansowego wsparcia od dnia 1 lipca danego roku, jeżeli w Funduszu Dopłat znajdują się wolne środki lub nie zostały wykorzystane środki budżetowe zaplanowane na ten rok.
9. 
Wnioski o finansowe wsparcie niezakwalifikowane z powodu osiągnięcia łącznej wysokości środków w danym roku, o których mowa w ust. 1, Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia w roku następnym w pierwszej kolejności.
10. 
Wnioski o finansowe wsparcie będące w trakcie rozpatrywania w momencie osiągnięcia łącznej wysokości środków w danym roku, o których mowa w ust. 1, Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia w roku następnym - po uprzednim zakwalifikowaniu wniosków, o których mowa w ust. 9. Przepisy art. 8 ust. 4-9 stosuje się.
11. 
Wnioski o finansowe wsparcie będące w dniu 30 czerwca danego roku w trakcie rozpatrywania Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia od dnia 1 lipca danego roku w pierwszej kolejności. Przepisy art. 8 ust. 4-9 stosuje się.
12. 
Wnioski o finansowe wsparcie niezakwalifikowane do dnia 30 czerwca danego roku z powodu osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 2, Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia od dnia 1 lipca danego roku - po uprzednim zakwalifikowaniu wniosków, o których mowa w ust. 11.
13. 
W przypadku gdy po ogłoszeniu w danym roku komunikatu, o którym mowa w ust. 6, a przed dniem 30 września tego roku zostaną uwolnione znajdujące się w Funduszu Dopłat środki, Bank wznawia kwalifikację wniosków o finansowe wsparcie, z uwzględnieniem ust. 7.