Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.788 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady:

1)
udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom realizującym przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lub modernizacji:
a)
lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
b)
mieszkań chronionych,
c)
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń,
d)
infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej;
1a)
udzielania wraz z finansowym wsparciem grantu MZG i grantu OZE;
1b)
tworzenia, uzupełniania i udostępniania zasobu projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych, dotyczących budowy budynków, w których tworzone są lokale mieszkalne, oraz zarządzania tym zasobem;
2)
gospodarowania lokalami mieszkalnymi na wynajem utworzonymi z wykorzystaniem finansowego wsparcia, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.