Art. 14. - [Koszty przedsięwzięcia] - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.788 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  14.  [Koszty przedsięwzięcia]
1. 
Do kosztów przedsięwzięcia zalicza się:
1)
w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, art. 4 oraz art. 5c:
a)
koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania:
przyłączy technicznych,
obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, stanowisk postojowych, garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych i wielopoziomowych, placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te są wykonywane zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność albo będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,
b)
koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty:
projektowania,
niezbędnych badań i ekspertyz technicznych,
powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego,
nadzoru i kierowania budową,
rozliczania robót budowlanych,
c)
koszty przygotowania terenu,
d)
koszty wykonania niezbędnego uzbrojenia terenu;
2)
w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, innych niż wskazane w pkt 2a:
a)
cenę ustaloną w umowie sprzedaży, pomniejszoną o wartość rynkową gruntu, określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
b)
koszty remontu;
2a)
w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe:
a)
wartość rynkową nieruchomości, pomniejszoną o wartość rynkową gruntu, określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
b)
koszty remontu;
3)
w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 - koszty, o których mowa w pkt 1, przypadające na lokale mieszkalne, w stosunku do których beneficjentowi wsparcia przysługuje prawo, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, art. 5a ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 ust. 3 pkt 1.
2. 
Przez koszty wykonania stanowisk postojowych lub garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych i wielopoziomowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, rozumie się koszty wykonania stanowisk postojowych lub garaży zlokalizowanych w obrębie finansowanego przedsięwzięcia w liczbie nieprzekraczającej minimalnej liczby wynikającej z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy oraz przypadającej na finansowanie w ramach przedsięwzięcia.