Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. - Dz.U.1933.79.566 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.79.566

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 10 października. 1933 r.
w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie art. 7 ust. e) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Artykuł 15 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniami z dnia: 11 lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 526), 31 grudnia 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 2, poz. 12), 28 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 620) i 31 maja 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 417), otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 15.

§ 1. 1) Od wszelkich przesyłek towarowych, z wyjątkami przewidzianemi w § 3 niniejszego artykułu, przywożonych do polskiego obszaru celnego lub wywożonych z tego obszaru, pobiera się, niezależnie od cła, opłatę manipulacyjną.

2) Oprócz opłaty manipulacyjnej mogą być pobierane:

a) akcydencja, jako dodatkowa opłata manipulacyjna,

b) osobna opłata od zaświadczeń, wydawanych na prawo przywozu lub wywozu towarów zakazanych do przywozu lub wywozu,

c) opłata składowa za przechowywanie towarów w urzędowych składach celnych,

d) opłata za strzeżenie i konwojowanie towarów,

e) specjalna opłata za wykonywanie czynności poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego.

3) Opłaty wymienione wyżej w pp. 1 i 2 a, b, pobiera się według zasad i norm, ustalonych w niniejszym artykule, opłaty zaś, przewidziane w p. 2 c, d, e - według norm ustalanych przez Ministra Skarbu w drodze rozporządzeń.

4) Opłatę manipulacyjną (p. 1), akcydencję (p. 2 a) i opłatę składową (p. 2 c) pobiera się przy ostatecznej odprawie celnej. Od opłaty składowej wolne są towary przez pierwsze trzy dni przechowywania ich w urzędowym składzie celnym. Sposób pobierania osobnej opłaty od zaświadczeń na prawo przywozu i wywozu ustala Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

5) Przy obliczaniu opłat, ustalonych od wagi lub od tonny, wagę mniejszą od 100 kg przyjmuje się za 100 kg, niepełną tonnę rejestrową - za jedną tonnę rejestrową.

6) Gdy przy odprawie warunkowej kwota opłaty manipulacyjnej od jednej przesyłki wynosi mniej niż 1 złoty, pobiera się 1 złoty od każdej przesyłki.

7) W razie pobierania zabezpieczenia cła, pobiera się również zabezpieczenie odpowiedniej opłaty manipulacyjnej.

§ 2. Opłatę manipulacyjną ustala się w następującej wysokości:

1) od podlegających cłu przywozowemu przesyłek towarowych, przywożonych wszelkiemi drogami 10% od sumy cła;

2) od towarów wolnych od cła przywozowego:

a) objętych poz. poz. 148; 149; 150; 177 pp. la I, c, d; 2, 3, 4, 5, 6; 179; 473 p. 3b; 927 p. 3- 2 gr od 100 kg wagi surowej,

b) objętych poz. poz. 492; 589 p. 2a; 590 p. la; 626; 747 pp. 3, 4, 5 - 60 gr od 100 kg wagi surowej;

c) innych, oprócz wymienionych powyżej pod a i b-30 gr od 100 kg wagi surowej;

3) od towarów podlegających cłu wywozowemu 10 % od sumy cła;

4) od towarów, sprowadzanych z zagranicy oraz wywożonych zagranicę w obrocie uszlachetniającym czynnym lub biernym jako też w obrocie reperacyjnym czynnym lub biernym, z wyjątkiem statków morskich (poz. 1154 pp. l, 2, 3 tar. celnej) po 2 gr od 100 kg wagi surowej (w obu kierunkach);

5) od morskich: statków, doków, pontonów, holowników, pogłębiarek i t. p. (poz. 1154 pp. 1, 2, 3 tar. celn.) odprawianych warunkowo - 10 gr od tonny rejestrowej brutto;

6) od przesyłek pocztowych odprawianych warunkowo - 1 zł od jednej paczki;

7) w innych, aniżeli wymienione w pp. 4, 5, 6 nin. paragrafu w wypadkach odprawy warunkowej - 10 gr od 100 kg wagi surowej.

§ 3. Wolne od opłat manipulacyjnych są:

1) wszelkie towary przewożone tranzytem przez polski obszar celny;

2) towary niepodlegające cłu wywozowemu;

3) towary wolne lub też zwalniane od cła, przywożone drogą morską przez porty polskiego obszaru celnego;

4) przywożone drogą morską przez porty polskiego obszaru celnego towary objęte poz. 589 p. 2a; 590 p. 1a; 606 pp. 1, 2a, uwaga;

5) wolne od cła przesyłki pocztowe;

6) towary wolne od cła, przywożone drogą powietrzną;

7) węgiel kamienny, brunatny, torfowy, brykiety, koks, torf oraz przeznaczone dla kopalni węgla piasek i glina;

8) wszelkiego rodzaju wolne od cła żywe zwierzęta, ptactwo, owady, ryby;

9) podlegające cłu materjały i towary dodawane w procesie obrotów uszlachetniającego lub reperacyjnego;

10) towary zwalniane od cła w ruchu podróżnych (w tem i przesyłki bagażowe) oraz w małym ruchu granicznym;

11) towary i przedmioty zwalniane od cła w myśl art. 10 oraz 11 pp. l, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia;

12) towary wolne od cła przywozowego a przeznaczone dla instytucji i osób, wymienionych w art. 11 p. 4 niniejszego rozporządzenia;

13) przedmioty, przewożone na zasadzie umów o ewakuacji, rewindykacji, repatrjacji i reparacji (odszkodowaniu);

14) towary zagraniczne, wywożone zpowrotem zagranicę a zwalniane od cła na podstawie art. 11 p. 6 niniejszego rozporządzenia;

15) towary, omyłkowo przywiezione z zagranicy lub wywiezione zagranicę z winy przedsiębiorstwa przewozowego.

§ 4. 1) Akcydencję (§ 1 p. 2a) pobiera się, niezależnie od cła i opłaty manipulacyjnej, od przesyłek zadeklarowanych na piśmie w sposób niezupełny lub też niezadeklarowanych we właściwym terminie.

2) Wysokość akcydencji wynosi:

a) przy towarach podlegających cłu - 5% od sumy przypadającego cła,

b) przy towarach wolnych od cła - 0,5% wartości towaru.

3) Minister Skarbu ustala w jakich wypadkach pobiera się akcydencję przy odprawie towarów na podstawie ustnego zgłoszenia.

§ 5. Nie podlegają akcydencji towary, wolne od opłaty manipulacyjnej w myśl § 3 nin. art., z wyjątkiem towarów, wymienionych pod p. 14 tegoż § 3. Zwolnienia od tych ostatnich można dokonać w wyjątkowych, zasługujących na uwzględnienie wypadkach i tylko za każdorazowem zezwoleniem ministra Skarbu.

§ 6. 1) Zaświadczenia na prawo przywozu z zagranicy lub wywozu zagranicę towarów zakazanych do przywozu lub wywozu z wyjątkami przytoczonemi niżej w § 7 niniejszego artykułu podlegają osobnej opłacie (§ 1 p. 2 b), której wysokość w procentowym stosunku do wartości krajowej towarów objętych pozwoleniem ustala się, jak następuje:

a) od zaświadczeń, wydawanych instytucjom o charakterze dobroczynnym

0,1 % w art. kraj. towar.

b) od zaświadczeń na przywóz wełny pranej i niepranej

0,25% w art. kraj. towar.

c) we wszystkich innych wypadkach, oprócz wymienionych pod a i b

1 %w art. kraj. towar.

2) Wartość krajową towarów określa Minister Przemysłu i Handlu.

3) W razie niewykorzystania zaświadczeń, pobranych opłat nie zwraca się.

4) Każdy wniosek o prolongatę zaświadczenia uważa się za nowe podanie i podlega całkowitej opłacie.

5) w razie nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia z winy petenta, za każde nowe wystawione w zmienionej formie zaświadczenie pobiera się opłatę w wysokości połowy pierwotnie pobranej opłaty, nie więcej jednak niż 30 zł.

§ 7. Od osobnej opłaty od zaświadczeń na prawo przywozu i wywozu (§ 1 p. 2b) zwalnia się;

a) zaświadczenia, wydawane zakładom naukowym oraz państwowym urzędom i instytucjom,

b) zaświadczenia na prawo przywozu z zagranicy drobnych przesyłek o wadze do 5 kg włącznie, zawierających przedmioty nieprzeznaczone na handel."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 11 października 1933 r.

Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o częściowej zmianie art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej: z dnia 11 lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 526), z dnia 31 grudnia 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 2, poz. 12), z dnia 28 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 620) i z dnia 31 maja 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 417).