Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.66.620

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 28 lipca 1932 r.
w sprawie częściowej zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie artykułu 7 ustęp e) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Punkt 1) Rozdziału IV artykułu 15 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 526) otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Od zaświadczeń wydawanych na prawo przywozu z zagranicy oraz wywozu zagranicę towarów zakazanych do przywozu, względnie wywozu, pobiera się, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, osobną opłatę manipulacyjną w wysokości 1 % wartości krajowej towarów objętych zaświadczeniem, najmniej jednak 1 złoty."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie trzeciego dnia po ogłoszeniu.