Zm.: rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.55.417

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 31 maja 1933 r.
w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie art. 7 ustęp e) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
W art. 15 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniami z dnia 11 lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 526), z dnia 31 grudnia 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 2, poz. 12) i z dnia 28 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 620), wprowadza się zmiany następujące:
1)
W rozdziale 1 części B, punkcie 2 po słowach "z 41 z p. 2 fosforyty mielone" dodaje się: "z poz. 65 p. 1 - gliny: porcelanowa (kaolin) i inne, oprócz osobno wymienionych, palone, mielone lub szlamowane, bauksyt, łom ceglany i szamotowy; z poz. 66 p. 1 - kamienie polne i skalne w stanie naturalnym; krzemień, granit, bazalt, kwarc i szpat polny; piasek naturalny, ziemia, wymoczkowa (okrzemkowa) i inne, osobno niewymienione kamienie i ziemie, używane w przemyśle fabrycznym - nieobrobione, nierozdrobnione, chociażby wypalone; dolomit surowy".
2)
W rozdziale I części B punkt 3 otrzymuje takie brzmienie: "od wszelkich innych towarów, z wyjątkami przewidzianemi w rozdziale III niniejszego artykułu, wolnych oraz zwolnionych od cła - 30 groszy od 100 kg wagi surowej".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 3-go dnia po ogłoszeniu.