Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.44.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2. art. 24 ust. 2 i w związku z art. 43 ust. 1-3, art. 44, 46 i 53 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) zarządza się, co następuje:
W § 1 w ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 39, poz. 259, z 1983 r. Nr 44, poz. 206 i Nr 58, poz. 263 oraz z 1984 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 57, poz. 287) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) strażników Państwowej Straży Rybackiej, z wyjątkiem przepisów § 3 ust. 1-4, § 5 i 11".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.