Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych. - Dz.U.1982.39.259 - OpenLEX

Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1982 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 2 i w związku z art. 43 ust. 1-3, art. 44, 46 i 53 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 227, z 1976 r. Nr 40, poz. 233 i z 1977 r. Nr 3, poz. 17) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
pracowników zatrudnionych w:
a)
urzędach naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji państwowej,
b)
urzędach podległych naczelnym i centralnym organom administracji państwowej,
2)
pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych i na stanowiskach określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub odpowiednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do podległych mu jednostek wojskowych,
3)
pracowników administracyjnych, pomocniczych, technicznych i obsługi sądów powszechnych, sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, państwowych biur notarialnych, Państwowego Arbitrażu Gospodarczego oraz kuratorów zawodowych i komorników

- zwanych dalej "pracownikami",

4) 1
strażników Państwowej Straży Rybackiej, z wyjątkiem przepisów § 3 ust. 1-4, § 5 i 11.
2.
Rozporządzenia nie stosuje się do zatrudnionych lub pełniących służbę w urzędach państwowych:
1)
funkcjonariuszy pożarnictwa, z wyjątkiem przepisu § 6,
2)
pracowników straży przemysłowej, z wyjątkiem przepisów § 5 i 6,
3)
kierowców i innych pracowników transportu samochodowego, z wyjątkiem przepisów § 5 i 6.
1.
Ustala się:
1)
tabelę grup wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i w pkt 3, ustali Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych na wniosek właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych). Tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników jednostek wojskowych ustali Minister Obrony Narodowej lub odpowiednio Minister Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do podległych mu jednostek wojskowych - po porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego), może uzupełniać tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia nowymi stanowiskami i określać dla tych stanowisk kwalifikacje oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w ramach grup wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego przewidzianych tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 2
Pracownik może być przeszeregowany w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska w okresach nie krótszych niż jeden rok o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego bądź o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, a w uzasadnionych wypadkach o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego i jedną stawkę dodatku funkcyjnego a w szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą jednostki nadrzędnej o dwie grupy wynagrodzenia zasadniczego i dwie stawki dodatku funkcyjnego, w terminach 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków mianowania pracownika na stanowisko kierownicze lub awansowania na stanowisko wyższe od zajmowanego, rozszerzenia zakresu powierzonych pracownikowi czynności lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia wynagrodzenia po okresie próbnym, wstępnym bądź po ukończeniu aplikacji administracyjnej.
3.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mają wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, mogą być przeszeregowani tylko w ramach zajmowanego stanowiska. Pracownicy ci nie mogą być awansowani na stanowiska wyższe.
4.
Kierownik urzędu państwowego może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi o szczególnie wysokich kwalifikacjach wymagany okres pracy zawodowej, nie więcej jednak niż o 1/3 tego okresu.
5.
Kierownik urzędu państwowego może w uzasadnionych wypadkach przyznać pracownikowi wynagrodzenie wyższe o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego albo o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, albo o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego i o jedną stawkę dodatku funkcyjnego od przewidzianych dla zajmowanego stanowiska.
6.
W razie okresowego zwiększenia czynności pracownika kierownik urzędu państwowego może na ten czas, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, przyznać mu wynagrodzenie wyższe o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego albo jedną stawkę dodatku funkcyjnego, albo o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego i o jedną stawkę dodatku funkcyjnego w ramach grup i stawek przewidzianych dla danego stanowiska.
1. 3
Pracownikom mogą być przyznane dodatki: kontrolerski, planistyczny, za nadzór podatkowy, za znajomość języków obcych, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz inne dodatki, nagrody i premie wynikające z charakteru pracy a także wynagrodzenie prowizyjne za czynności egzekucyjne - na zasadach określonych przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
2.
Osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe przysługuje dodatek koordynacyjny na zasadach określonych przez Prezesa Rady Ministrów.
3. 4
Pracownikom miejskiej służby porządkowej mogą być przyznane dodatki operacyjne w wysokości od 500 do 2.500 zł.
1.
Pracownikom przysługują za wieloletnią pracę w urzędach państwowych dodatki za wysługę lat i nagrody jubileuszowe.
2.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy zatrudnienia w urzędach państwowych, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w tych urzędach, w których stosunek pracy wygasł wskutek porzucenia pracy przez pracownika lub został rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się również okresy zatrudnienia w innych niż wymienione w ust. 2 uspołecznionych zakładach pracy, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w tych zakładach pracy, w których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany:
1)
wskutek porzucenia pracy przez pracownika,
2)
przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
3)
przez pracownika za wypowiedzeniem.
4.
Minister (kierownik urzędu centralnego) lub wojewoda (prezydent miasta stopnia wojewódzkiego), na wniosek kierownika urzędu państwowego zatrudniającego pracownika, może w uzasadnionych wypadkach zaliczyć do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat okres zatrudnienia w uspołecznionym zakładzie pracy, w którym umowa o pracę została rozwiązana przez pracownika za wypowiedzeniem.
5.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
6.
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.
7.
Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
8.
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
9.
Zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają powszechnie obowiązujące przepisy.
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników, pozostający w dyspozycji właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) lub wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego).
2.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% planowanego osobowego funduszu płac pracowników naczelnych i centralnych organów administracji państwowej z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników urzędów państwowych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów.
1.
Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu regulują odrębne przepisy.
2.
Za każdą godzinę przepracowaną nieprzerwanie ponad 8 godzin do 12 godzin w ramach tygodniowej normy wynoszącej 48 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż 4 tygodnie) pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
1.
Przy ustalaniu godzinowej stawki wynagrodzenia przyjmuje się 1/170 część miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Za czas pracy w porze nocnej przysługuje pracownikom dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
1.
Pracownikom obsługi przysługuje premia w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Zasady przyznawania premii określają regulaminy premiowania.
2.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może ustalić dla pracowników obsługi zasady wynagradzania według stawek płac stosowanych do robotników zatrudnionych w zakładach produkcyjnych.
Miesięczne wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach pracy stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących.
Wynagrodzenie pracowników wolne jest od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną, a dodatek funkcyjny, dodatek koordynacyjny i dodatek za wysługę lat wolne są również od podatku wyrównawczego.
Pracownikom zatrudnionym w urzędach państwowych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługuje wynagrodzenie w ramach grup wynagrodzenia i stawek dodatków określonych w rozporządzeniu, a w razie braku odpowiednich stawek - dodatek wyrównawczy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  5 TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Grupa wynagrodzenia zasadniczegoMiesięczna kwota w złStawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w zł
16.000- 8.500 1 500
2 6.500- 9.000 21.000
3 7.000- 9.500 31.500
4 7.500-10.000 42.000
5 8.000-10.600 52.500
6 8.500-11.200 63.000
7 9.000-11.800 73.500
8 9.500-12.500 84.000
910.000-13.200 94.500
1010.500-13.900105.000
1111.000-14.600116.000
1211.500-15.300127.000
1312.000-16.000
1412.500-16.900
1513.000-17.600
1613.600-18.400
1714.200-19.200
1814.800-20.000
1915.400-20.900
2016.000-21.600
2116.600-22.400
2217.200-23.200
2317.800-24.000
2418.400-25.000
2519.000-26.000
2620.000-28.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  6

A.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW MINISTERSTW I URZĘDÓW CENTRALNYCH

Lp.StanowiskoWymagana kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczegoStawka dodatku funkcyjnego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
123456
1Dyrektor gabinetu, departamentu (biura, zespołu), doradca Prezesa Rady Ministrów, doradca wiceprezesa Rady Ministrówwyższe618-254-11
2Wicedyrektor departamentu (biura, gabinetu, zespołu), doradca ministra (przewodniczącego, prezesa), główny specjalista poza departamentem (biurem, gabinetem, zespołem), główny specjalista do spraw legislacjiwyższe616-233-10
główny wizytatorwedług odrębnych przepisów16-233-10
3Naczelnik samodzielnego wydziału, główny specjalista w departamencie (biurze, gabinecie, zespole), główny księgowywyższe512-212-9
starszy wizytatorwedług odrębnych przepisów12-212-9
wizytatorwedług odrębnych przepisów11-202-8
starszy radca prawnywedług odrębnych przepisów12-212-9
radca prawnywedług odrębnych przepisów12-211-9
4Naczelnik wydziałuwyższe712-211-7
5Starszy specjalistawyższe711-21-
5ainspektor miejskiej służby porządkowejwyższe410–191–2
średnie6
6Specjalistawyższe610-20-
7Starszy radca, starszy inspektorwyższe59-18-
8Radca, inspektor, starszy statystykwyższe27-16-
średnie6
9Starszy referent, statystyk, starszy księgowy, sekretarz wiceprezesa Rady Ministrówwyższepo ukończeniu wstępnego stażu pracy5-14-
średnie3
referent prawnywyższe prawnicze-5-14-
10Sekretarz ministra (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, prezesa, wiceprezesa, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora departamentu)wyższepo ukończeniu wstępnego stażu pracy4-13-
średnie3
11Księgowyśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-11-
12Referentśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-9-
*) Pracownikowi zatrudnionemu na okres wstępny - po ukończeniu liceum ogólnokształcącego - nie może być przyznana w okresie tego zatrudnienia bądź w okresie próbnym poprzedzającym okres wstępny, grupa wynagrodzenia zasadniczego wyższa od grupy 3.

B.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH I URZĘDÓW MIEJSKICH W MIASTACH POWYŻEJ 300 TYS. MIESZKAŃCÓW

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczegoStawka dodatku funkcyjnego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
123456
1Prezydent miasta (powyżej 300 tys. mieszkańców)wyższe621-255-9
2Wiceprezydent miasta (powyżej 300 tys. mieszkańców)wyższe618-224-8
3Dyrektor (kierownik) wydziału (jednostki równorzędnej), architekt wojewódzki, lekarz wojewódzki, kierownik urzędu stanu cywilnego, komendant miejskiej służby porządkowejwyższe514-212-7
kurator oświaty i wychowaniawedług odrębnych przepisów14-212-7
4Zastępca dyrektora (kierownika) wydziału (jednostki równorzędnej), zastępca komendanta miejskiej służby porządkowej, przewodniczący podatkowej komisji odwoławczej, dyrektor wojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr, wojewódzki konserwator zabytków, wojewódzki konserwator przyrody, wojewódzki lekarz weterynarii, kierownik ekspozytury, główny geolog wojewódzki, główny księgowy województwa, starszy inspektor wojewódzki, wojewódzki rzecznik prasowy, komornik skarbowywyższe511-201-6
wicekurator oświaty i wychowaniawedług odrębnych przepisów11-201-6
starszy radca prawnywedług odrębnych przepisów11-201-6
radca prawnywedług odrębnych przepisów11-191-6
4astarszy inspektor miejskiej służby porządkowejwyższe511–201–6
5Kierownik oddziału (działu), główny księgowy, inspektor wojewódzki (miejski), inspektor nadzoru gmin, zastępca dyrektora wojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadrwyższe410-191-3
starszy wizytatorwedług odrębnych przepisów10-191-3
6Pielęgniarka wojewódzkawedług odrębnych przepisów1)10-191-2
wizytatorwedług odrębnych przepisów10-191-2
7Radca kolegium do spraw wykroczeńwyższe prawnicze lub administracyjne310-191-2
8Starszy inspektor, starszy rewidentwyższe39-18-
średnie7
9Inspektor, rewident, instruktor ośrodka doskonalenia kadrwyższe27-16-
średnie5
10Sekretarz wojewody, wicewojewody, prezydenta miastawyższepo ukończeniu wstępnego stażu pracy4-12-
średnie3
referent prawnywyższe prawnicze-4-12-
11Starszy referent, starszy księgowywyższepo ukończeniu wstępnego stażu pracy3-11-
średnie3
12Referent księgowyśrednie2)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-9-
1) Dla stanowisk medycznych wymagania kwalifikacyjne określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

2) Pracownikowi zatrudnionemu na okres wstępny - po ukończeniu liceum ogólnokształcącego - nie może być przyznana w okresie tego zatrudnienia oraz w okresie próbnym poprzedzającym okres wstępny grupa wynagrodzenia zasadniczego wyższa od grupy 3.

C.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW MIEJSKICH W MIASTACH (MIASTACH I GMINACH) LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 TYS. DO 300 TYS. MIESZKAŃCÓW I URZĘDÓW DZIELNICOWYCH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczegoStawka dodatku funkcyjnego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
123456
1Prezydent miasta, naczelnik dzielnicywyższe517-223-8
2Naczelnik miasta (miasta i gminy), wiceprezydent miasta, zastępca naczelnika dzielnicywyższe515-212-6
3Zastępca naczelnika miasta (miasta i gminy)wyższe412-191-5
4Kierownik wydziału, kierownik urzędu stanu cywilnego, architekt miejskiwyższe39-191-4
inspektor oświaty i wychowaniawedług odrębnych przepisów9-191-4
5Zastępca kierownika wydziału, miejski lekarz weterynarii, miejski konserwator zabytków, główny księgowy budżetu miasta, starszy inspektor miejski, komornik skarbowywyższe38-181-3
zastępca inspektora oświaty wychowaniawedług odrębnych przepisów8-181-3
starszy radca prawnywedług odrębnych przepisów10-181-3
radca prawnywedług odrębnych przepisów8-181-3
6Starszy wizytatorwedług odrębnych przepisów8-18-
7Radca kolegium do spraw wykroczeńwyższe prawnicze lub administracyjne27-171-2
8Wizytatorwedług odrębnych przepisów8-17-
9Kierownik oddziału (referatu), główny księgowy, inspektor miejskiwyższe27-161-2
średnie6
10Inspektor, rewidentwyższe27-16-
średnie4
11Starszy referent, starszy księgowywyższepo ukończeniu wstępnego stażu pracy3-10-
średnie2
referent prawnywyższe prawnicze-3-10-
12Referent, księgowyśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-8-
*) Pracownikowi zatrudnionemu na okres wstępny - po ukończeniu liceum ogólnokształcącego - nie może być przyznana w okresie tego zatrudnienia, jak również w okresie próbnym poprzedzającym okres wstępny grupa wynagrodzenia zasadniczego wyższa od grupy 3.

D.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN (MIAST I GMIN) I URZĘDÓW MIEJSKICH W MIASTACH LICZĄCYCH DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczegoStawka dodatku funkcyjnego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
123456
1Naczelnik gminy (miasta i gminy), naczelnik miastawyższe315-212-6
średnie5
2Zastępca naczelnika miasta (miasta i gminy)wyższe313-191-5
średnie5
3Sekretarz urzędu gminy (miasta i gminy), sekretarz urzędu miejskiegowyższe210-181-4
średnie5
4Kierownik wydziału (referatu), kierownik urzędu stanu cywilnego, główny księgowy gminy (miasta i gminy), główny księgowy miasta, kierownik gminnej służby rolnej, komornik skarbowywyższe27-161-3
średnie5
5Starszy radca prawnywedług odrębnych przepisów8-181-4
Radca prawnywedług odrębnych przepisów8-171-4
6Inspektor do spraw budownictwa, starszy geodeta, starszy inspektorwyższe28-17-
średnie5
7Inspektor, geodetawyższe25-13-
średnie4
8Referentśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-8-
9Referent techniczno-kancelaryjnyśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-6-
*) Pracownikowi zatrudnionemu na okres wstępny - po ukończeniu liceum ogólnokształcącego - nie może być przyznana w okresie tego zatrudnienia, jak również w okresie próbnym poprzedzającym okres wstępny grupa wynagrodzenia zasadniczego wyższa od grupy 3.

E.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH W MINISTERSTWACH, URZĘDACH CENTRALNYCH I URZĘDACH TERENOWYCH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczegoStawka dodatku funkcyjnego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
123456
1Kierownik warsztatu i stacji obsługiśrednie45-121-3
2Kierownik kancelarii głównej, kierownik biblioteki, kierownik archiwum, kierownik magazynu, kierownik kancelarii tajnej, kierownik centrali telefonicznejśrednie34-111-2
3Kierownik garażu, zastępca kierownika warsztatu i stacji obsługiśrednie31-121-2
4Starszy poborca skarbowy, kasjer, starszy magazynier, intendentśrednie33-10-
5Sekretarkaśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-10-
6Dyspozytor, kontroler technicznyśrednie33-11-
7Archiwista, bibliotekarz, starsza telefonistkaśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-10-
8Starsza maszynistka poza halą maszynśrednie i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę2-10-
9Maszynistka poza halą maszyn, teletypistkaśrednie i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę2-9-
10Kierownik hali maszyn maszynistka w hali maszynwedług odrębnych przepisów--
11Poborca skarbowypodstawowe12-9-
12Magazynierśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-9-
podstawowe1
13Telefonistkapodstawoweumiejętność wykonywania czynności1-7-
14Stażystawyższe-2-4-
średnie-1-3-
*) Pracownikowi zatrudnionemu na okres wstępny - po ukończeniu liceum ogólnokształcącego - nie może być przyznana w okresie tego zatrudnienia, jak również w okresie próbnym poprzedzającym okres wstępny grupa wynagrodzenia zasadniczego wyższa od grupy 3.

F.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W MINISTERSTWACH, URZĘDACH CENTRALNYCH I URZĘDACH TERENOWYCH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
12345
1Rzemieślnik-specjalista*)-5-12
2Rzemieślnik wykwalifikowany, palacz centralnego ogrzewania*)-3-10
3Maszynista offsetowy, fotograf offsetowywedług taryfikatora kwalifikacyjnego dla pracowników przemysłu poligraficznego3-10
4Operator kserografu, introligator, powielaczowywedług taryfikatora kwalifikacyjnego dla pracowników przemysłu poligraficznego3-9
5Robotnik gospodarczy --1-7
6Woźny, dźwigowy, szatniarz, dozorca, portier--1-5
7Sprzątaczka, goniec --1-4
*) Przez rzemieślników wykwalifikowanych należy rozumieć pracowników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 3-letniej praktyki i wykazują się umiejętnościami wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a jeżeli chodzi o rzemieślników-specjalistów - na poziomie wymaganym od robotników 8-9 kategorii taryfikatorów branżowych.
1 § 1 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lipca 1985 r. (Dz.U.85.44.214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 1985 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1983 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1983 r.
4 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1983 r. (Dz.U.84.2.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.
5 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 listopada 1985 r. (Dz.U.85.55.281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1986 r.

6 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia30 grudnia 1983 r. (Dz.U.84.2.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 1986 r. (Dz.U.86.21.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 1986 r.