Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.230.2289

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 grudnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

Na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 oraz z 2002 r. Nr 214, poz. 1809) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,",

b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.

ZAŁĄCZNIK

................................. ......................

(pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data)

lub miejsce zamieszkania)

.................

(nr REGON - EKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że .......................................

(imię i nazwisko pracownika)

imiona rodziców .........................................

urodzony ................................................

(data urodzenia)

był zatrudniony .........................................

.........................................................

.........................................................

(pracodawca)

w okresie od ..................... do ...................

.........................................................

w wymiarze ..............................................

(wymiar czasu pracy)

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę

.........................................................

.........................................................

.........................................................

(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania ..........................................

......................................................

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

b) ......................................................

......................................................

(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

c) wygaśnięcia ..........................................

......................................................

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:

......................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

w tym ................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie

art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego

......................................................

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna

jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop wychowawczy

......................................................

(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

4) był niezdolny do pracy przez okres ...................

.................................................. dni

(liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie -

zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

5) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane

w art. 188 Kodeksu pracy .............................

(liczba dni zwolnienia

wykorzystanego w roku

kalendarzowym, w którym ustał

stosunek pracy)

6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy

o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy

......................................................

(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia,

uprawniający do odszkodowania)

7) odbył służbę wojskową w okresie ......................

......................................................

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej

form zastępczych)

8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w

szczególnym charakterze

......................................................

......................................................

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane

stanowiska)

9) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub

świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy

......................................................

......................................................

10) ......................................................

......................................................

......................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia

wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu

prawa do emerytury lub renty)

11) ......................................................

......................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do

wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy,

przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do

dnia 31 grudnia 2003 r.)

5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

.........................................................

.........................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

.........................................................

(wysokość potrąconych kwot)

6. Informacje uzupełniające

.........................................................

.........................................................

.........................................................

..............................

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego

imieniu)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania

świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o

sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia

wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa

pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa

pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

............................................................

............................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

1. Nr REGON-EKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.

2. W ust. 1 - pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi wykazuje również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę,

- pracodawca wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę lub poprzednich umów o pracę, zgodnie z art. 97 § 11 Kodeksu pracy.

3. W ust. 3 lit. a pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

lit. b pracodawca wskazuje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania tego stosunku dochodzi w trybie określonym w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 48 § 2, w art. 683 lub w art. 201 § 2 Kodeksu pracy.

4. W ust. 4

w pkt 1 pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,

w pkt 8 pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292, z 1997 r. Nr 61, poz. 377 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

w pkt 9 pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów,

w pkt 10 pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację:

1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2) na żądanie pracownika:

a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b) o uzyskanych kwalifikacjach,

c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.