Zm.: rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.207.1304

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 14 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 25d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1754 oraz z 2008 r. Nr 61, poz. 382) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wniosku o wypłatę refundacji składek:

a) pracodawcy oraz niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, o symbolu Wn-U, zwanego dalej "wnioskiem o symbolu Wn-U", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, o symbolu Wn-U-G, zwanego dalej "wnioskiem o symbolu Wn-U-G", zawierający miesięczną informację o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu jej niepełnosprawności, stanowiący załącznik nr 1a do rozporządzenia;",

b)
uchyla się pkt 3;
2)
§ 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. 1. Pracodawca składa informacje i część I wniosku o symbolu Wn-U w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają informacje i część I wniosku o symbolu Wn-U w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3. Pracodawca oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają część II wniosku o symbolu Wn-U wówczas, gdy składają wniosek po raz pierwszy lub gdy dane uległy zmianie.

4. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o symbolu Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

5. Wniosek uznaje się za złożony zgodnie z wzorem o symbolu Wn-U-G także w przypadku złożenia go w formie wydruku z oprogramowania spełniającego wymogi niezbędne do wygenerowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Funduszem", wniosku, według wzoru ustalonego w programie informatycznym obsługiwanym przez Fundusz.

§ 4. 1. W terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku o symbolu Wn-U pracodawca przesyła do Funduszu, w formie dokumentu pisemnego:

1) dane o wnioskodawcy zawierające:

a) pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót, o ile posiada,

b) numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,

c) adres wnioskodawcy właściwy dla siedziby wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

3) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, do występowania w imieniu wnioskodawcy.

2. W terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku o symbolu Wn-U niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przesyłają Funduszowi w formie dokumentu pisemnego:

1) dane o wnioskodawcy zawierające:

a) imię i nazwisko,

b) numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,

c) adres zamieszkania wnioskodawcy właściwy dla siedziby wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających numery REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

3) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika;

4) kopię aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników;

5) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1-4, do występowania w imieniu wnioskodawcy.

3. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przesyła do Funduszu wraz z pierwszym wnioskiem o symbolu Wn-U-G:

1) dane wnioskodawcy zawierające:

a) skróconą nazwę oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,

b) numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,

c) adres zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, o ile jest inny niż adres zamieszkania,

e) imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających numery REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

3) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;

4) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1-3, do występowania w imieniu wnioskodawcy.";

3)
w § 5:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Po otrzymaniu informacji i wniosku o symbolu Wn-U lub wniosku o symbolu Wn-U-G Fundusz:",

b)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku o symbolu Wn-U lub wniosku o symbolu Wn-U-G, informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;";

4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Terminy, o których mowa w § 3 ust. 1, 2 i 4, § 4 ust. 1 i 2, § 6 ust. 2 oraz § 9 ust. 1, przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.";

5)
w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Po przesłaniu danych lub dokumentów, o których mowa w § 4, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem złożenia informacji i wniosków o symbolu Wn-U po raz pierwszy, wnioskodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek o symbolu Wn-U, informacje lub informacje o podwyższonych kosztach odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz, służącego do składania Zarządowi Funduszu dokumentów w formie elektronicznej. Wnioskodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek o symbolu Wn-U-G odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o symbolu Wn-U-G po raz pierwszy.

2. Wnioskodawca przekazujący odpowiednio wniosek o symbolu Wn-U lub wniosek o symbolu Wn-U-G, informacje lub informacje o podwyższonych kosztach w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)), albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.";

6)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Przepisów § 4 ust. 1-3 nie stosuje się do wnioskodawców, którzy po raz pierwszy przekazali wymagane informacje przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a dane nie uległy zmianie.";

7)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
8)
po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
9)
uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia.
W przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą:
1)
dokument pisemny potwierdzający dane, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu, lub
2)
wniosek o symbolu Wn-U oraz informację o symbolu INF-U-G, o opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do października 2008 r. w dotychczasowym brzmieniu

- przekazane do Funduszu do dnia 31 grudnia 2008 r. uznaje się za skutecznie złożone.

1. 
Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może składać:
1)
dokument pisemny potwierdzający dane, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu,
2)
wniosek o symbolu Wn-U oraz informację o symbolu INF-U-G, o opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne w dotychczasowym brzmieniu

- w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

2. 
Pracodawca oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika mogą składać wniosek o symbolu Wn-U, w dotychczasowym brzmieniu, w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.
Wniosek o symbolu Wn-U-G można składać począwszy od wniosku składanego za miesiąc listopad 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Wn-U

Wniosek pracodawcy o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

wzór

Wn-U

Wniosek pracodawcy o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

Wn-U-G

Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz miesięczna informacja osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu niepełnosprawności

wzór