Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.240.1754

Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 25d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej "refundacją składek";
2)
terminy składania i wzory:
a)
miesięcznej informacji pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,
b)
miesięcznej informacji osoby wykonującej działalność gospodarczą o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu jej niepełnosprawności,
c)
informacji niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o składkach na ubezpieczenia społeczne rolników i stopniach niepełnosprawności rolnika i domownika

- zwanych dalej "informacjami";

3)
termin składania i wzór informacji o wysokości i rodzajach podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "informacją o podwyższonych kosztach";
4)
termin składania i wzór wniosku o wypłatę refundacji składek składanego przez pracodawcę, osobę niepełnosprawną wykonującą działalność gospodarczą, niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, zwanego dalej "wnioskodawcą";
5)
wzór formularza rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny;
6)
wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.
Określa się wzory:
1) 3
 wniosku o wypłatę refundacji składek:
a)
pracodawcy oraz niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, o symbolu Wn-U, zwanego dalej "wnioskiem o symbolu Wn-U", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b)
osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, o symbolu Wn-U-G, zwanego dalej "wnioskiem o symbolu Wn-U-G", zawierający miesięczną informację o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu jej niepełnosprawności, stanowiący załącznik nr 1a do rozporządzenia;
2)
miesięcznej informacji pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, o symbolu INF-U-P, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) 4
 (uchylony);
4)
informacji niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o składkach na ubezpieczenia społeczne rolników i stopniach niepełnosprawności rolnika i domownika, o symbolu INF-U-A, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
formularza rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny, o symbolu INF-U-R, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
informacji o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-U-Kz, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1. 
Pracodawca składa informacje i część I wniosku o symbolu Wn-U w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. 
Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają informacje i część I wniosku o symbolu Wn-U w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.
3. 
Pracodawca oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają część II wniosku o symbolu Wn-U wówczas, gdy składają wniosek po raz pierwszy lub gdy dane uległy zmianie.
4. 
Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o symbolu Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
5. 
Wniosek uznaje się za złożony zgodnie z wzorem o symbolu Wn-U-G także w przypadku złożenia go w formie wydruku z oprogramowania spełniającego wymogi niezbędne do wygenerowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Funduszem", wniosku, według wzoru ustalonego w programie informatycznym obsługiwanym przez Fundusz.
1. 
W terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku o symbolu Wn-U pracodawca przesyła do Funduszu, w formie dokumentu pisemnego:
1)
dane o wnioskodawcy zawierające:
a)
pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót, o ile posiada,
b)
numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
c)
adres wnioskodawcy właściwy dla siedziby wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
d)
adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
e)
imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;
2)
kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;
3)
upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, do występowania w imieniu wnioskodawcy.
2. 
W terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku o symbolu Wn-U niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przesyłają Funduszowi w formie dokumentu pisemnego:
1)
dane o wnioskodawcy zawierające:
a)
imię i nazwisko,
b)
numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
c)
adres zamieszkania wnioskodawcy właściwy dla siedziby wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
d)
adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
e)
imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;
2)
kopie aktualnych dokumentów potwierdzających numery REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
3)
kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika;
4)
kopię aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników;
5)
upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1-4, do występowania w imieniu wnioskodawcy.
3. 
Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przesyła do Funduszu wraz z pierwszym wnioskiem o symbolu Wn-U-G:
1)
dane wnioskodawcy zawierające:
a)
skróconą nazwę oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,
b)
numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
c)
adres zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
d)
adres do korespondencji wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
e)
imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;
2)
kopie aktualnych dokumentów potwierdzających numery REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
3)
kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;
4)
upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1-3, do występowania w imieniu wnioskodawcy.
 Po otrzymaniu informacji i wniosku o symbolu Wn-U lub wniosku o symbolu Wn-U-G Fundusz:
1) 8
 sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku o symbolu Wn-U lub wniosku o symbolu Wn-U-G, informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;
2)
ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;
3)
ustala kwotę przysługującej refundacji składek;
4)
przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.
1. 
Jeżeli refundacja składek została wypłacona wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej, wnioskodawca informuje Fundusz o wysokości nienależnie pobranej kwoty refundacji oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.
2. 
Jeżeli refundacja składek została wypłacona wnioskodawcy w wysokości niższej od należnej, wnioskodawca może poinformować Fundusz o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą wnioskodawcy, w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
3. 
Przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
1. 
Wnioskodawca dokonuje rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek za okres roczny, posługując się w szczególności danymi zawartymi w informacjach i wnioskach.
2. 
Pracodawca, będący podmiotem wykonującym działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, dokonuje rozliczenia refundacji składek za okres roczny, posługując się danymi, o których mowa w ust. 1, oraz danymi zawartymi w informacji o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
3. 
Przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
 Terminy, o których mowa w § 3 ust. 1, 2 i 4, § 4 ust. 1 i 2, § 6 ust. 2 oraz § 9 ust. 1, przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
1.  10
 Po przesłaniu danych lub dokumentów, o których mowa w § 4, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem złożenia informacji i wniosków o symbolu Wn-U po raz pierwszy, wnioskodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek o symbolu Wn-U, informacje lub informacje o podwyższonych kosztach odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz, służącego do składania Zarządowi Funduszu dokumentów w formie elektronicznej. Wnioskodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek o symbolu Wn-U-G odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o symbolu Wn-U-G po raz pierwszy.
2.  11
 Wnioskodawca przekazujący odpowiednio wniosek o symbolu Wn-U lub wniosek o symbolu Wn-U-G, informacje lub informacje o podwyższonych kosztach w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 12 ), albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.
3. 
Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.
4. 
Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 2:
1)
rejestruje w programie informatycznym certyfikat, o którym mowa w ust. 2;
2)
niezwłocznie informuje Fundusz o:
a)
rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,
b)
utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.
 Przepisów § 4 ust. 1-3 nie stosuje się do wnioskodawców, którzy po raz pierwszy przekazali wymagane informacje przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a dane nie uległy zmianie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  14

WZÓR

Wn-U

Wniosek pracodawcy o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

wzór

Wn-U

Wniosek pracodawcy o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  1A  15

WZÓR

Wn-U-G

Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz miesięczna informacja osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu niepełnosprawności

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  16

WZÓR

INF-U-P

Miesięczna informacja pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  17

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

INF-U-A

Informacja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o składkach na ubezpieczenia społeczne rolników i stopniach niepełnosprawności rolnika i domownika

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

INF-U-R

Rozliczenie środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZÓR

INF-U-Kz

Informacja o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

wzór

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.
3 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
4 § 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
7 § 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
8 § 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
9 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
10 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
11 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
12 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.
13 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
14 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
15 Załącznik nr 1a dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.
16 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.61.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2008 r.
17 Załącznik nr 3 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.207.1304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2008 r.