Zastosowanie stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 kwietnia 1924 r.
w sprawie zastosowania stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Na zasadzie art. 5 lit. b) i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) zarządza się co następuje:
Dla przerachowania kwot pieniężnych, zawartych w niemieckiej ustawie z dn. 3 czerwca 1906 r. o podatku spadkowym w brzmieniu, ustalonem ustawą z dn. 3 lipca 1913 r. (Dz. Pr. str. 521) - przyjmuje się równię: jeden frank złoty równa się 0,81 niemieckich marek złotych. Dla przerachowania kwot pieniężnych, zawartych w niemieckiej ustawie z dn. 10 września 1919 r. o podatku spadkowym {Dz. Pr. str. 1543) - przyjmuje się przeciętną wartość franka złotego z lipca, sierpnia i września 1919 r., poprzedzających ogłoszenie tej ustawy; wartość ta wynosi.. 3,5 marek niemieckich.
Wskutek przyjęcia powyższych wartości franka złotego kwoty, wymienione w ustawie z dn. 3 czerwca 1906 r. w brzmieniu, ustalonem ustawą z dn. 3 lipca 1913 r. (Dz. Pr. str. 521) i w ustawie z dn. 10 września 1919 r. (Dz. Pr. str. 1543), przelicza się z niezbędnem zaokrągleniem jak następuje:
I.
Ustawa z dn. 3 czerwca 1906 r. w brzmieniu, ustalonem ustawą z dn. 3 lipca 1913 r. (Dz. Pr. str. 521);
kwoty wymienione w § 10:
20.000mk.na24.700fr.zł.
30.000""37.200""
50.000""62.000""
75.000""92.600""
100.000""125.000""
150.000""185.000""
200.000""250.000""
300.000""370.000""
400.000mk.na495.000fr.zł.
500.000""620.000""
600.000""745.000""
700.000""865.000""
800.000""1.000.000""
900.000""1.120.000""
1.000.000""1.240.000""
kwoty wymienione w § 11:
500mk.na630fr.zł.
10.000""12.400""
5.000""6.250""
3.000""3.750""
kwotę wymienioną w § 12:
5.000mk.na6.250fr.zł.
kwotę wymienioną w § 42:
300mk.na375fr.zł.
kwoty wymienione w § 49:
20.000mk.na24.700fr.zł.
150""190""
kwotę wymienioną w § 56:
5.000mk.na3.750fr.zł.
II.
Ustawa z dn. 10 września 1919 r.
kwotę wymienioną w § 7:
50.000mk.na14.300fr.zł.
kwoty wymienione w § 13:
200.000mk.na57.150fr.zł.
20.000""5.750""
kwoty wymienione w § 15:
200.000mk.na57.150fr.zł.
300.000""85.750""
500.000""142.900""
1.000.000""285.750""
kwoty wymienione w § 27:
500mk.na150fr.zł.
5.000""1.450""
kwoty wymienione w § 28:
10.000mk.na2.900fr.zł.
20.000""5.750""
30.000""8.600""
50.000""14.300""
100.000""28.600""
200.000""57.150""
250.000""71.450""
500.000""142.900""
kwotę wymienioną w § 33:
100.000mk.na28.600fr.
kwotę wymienioną w § 34:
50.000mk.na14.300fr.
kwotę wymienioną w § 37:
10.000mk.na2.900fr.zł.
kwotę wymienioną w § 42:
5.000mk.na1.450fr.zł.
kwotę wymienioną w § 46, na którą należy podstawę wymiaru zaokrąglić:
100mk.na100fr. zł.
Począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymierza się podatek spadkowy i od darowizn we frankach złotych.

W celu obliczenia podatku ustala się wartość przedmiotów spadkowych lub stanowiących przedmiot darowizny według dotychczasowych przepisów, a mianowicie:

a)
w przypadkach, w których obowiązek podatku zaistniał przed dniem 1 listopada 1923 r. - w markach niemieckich; następnie zaś wartość tę przelicza się na franki złote, dzieląc sumę marek niemieckich - przez liczbę, wyrażającą przeciętną wartość franka złotego w okresie, w którym ustala się szacunek;
b)
w przypadkach, w których obowiązek podatku zaistniał po dniu 31 października 1923 r. - w markach polskich, następnie zaś wartość tę przelicza się na franki złote, dzieląc sumę marek polskich przez liczbę, wyrażającą przeciętną wartość franka złotego w dniu ustalenia szacunku.

W celu potrącenia długów i ciężarów przelicza się je również na franki złote.

Kwoty, wpłacone na podatek spadkowy lub od darowizny uwzględnia się przy wymiarze podatku według kursu franka złotego w dniu uiszczenia.
Dla przeliczania marek niemieckich na franki złote i naodwrót, przy zastosowaniu rozporządzenia niniejszego, jak również rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 29 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z r. 1924 № 1 poz. 6), za czas do końca października 1923 r. służy następująca tabela:
LiczbaOznaczenie okresu, dla którego ustala się wartośćWartość franka złotego w markach niemieckich
1dokońca1919 r.3
2Ikwartał1920 r.11
3II""11
4III""11
5IV""11
6I"1921 r.11
7II""11
8III""12
9IV""12
10I"1922 r.33
11II""43
12III""120
13IV""670
14styczeń1923 r.1.600
15luty3.000
16marzec3.500
17kwiecień4.000
18maj5.500
19czerwiec12.000
20lipiec45.000
21sierpień660.000
22wrzesień15.000.000
23październik4.000.000.000

Dla przeliczania marek polskich na franki złote i naodwrót, przy zastosowaniu rozporządzenia niniejszego, za czas po koniec grudnia 1923 r., służy tabela, podana w § 32 rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 29 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z roku 1924 № 1 poz. 6), uzupełniona rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 4 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 3 poz. 18).

Jeśli przy zastosowaniu niniejszego rozporządzenia wyniknie kwota franków złotych o więcej niż o jednem miejscu dziesiętnem, a zarazem setne części franka złotego wynoszą 5 lub więcej, to zaokrągla się ją wzwyż do pełnej dziesiątej części franka złotego; w przeciwnym razie setne i dalsze części franka złotego opuszcza się.
Uiszczenie podatku od spadku lub od darowizny, obliczonego we frankach złotych uskutecznia się w markach polskich, według wartości franka złotego-ogłaszanego na podstawie § 3 ustawy z dn. 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) - w dniu uiszczenia podatku.

Jeśli z przeliczenia należnej sumy franków złotych na marki polskie, dokonanego przy wpłacie podatku, wyniknie suma marek polskich niepodzielna przez dziesięć tysięcy, a zarazem cztery ostatnie cyfry tworzą liczbę 5.000 lub więcej to zaokrągla się ją wzwyż do kwoty podzielnej przez dziesięć tysięcy; jeśli ostatnie cztery cyfry tworzą liczbę niższą niż 5.000 to cyfry te zastępuje się zerami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dwa tygodnie po ogłoszeniu i ma zastosowanie tylko na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.