Zasady rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.43.204

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 sierpnia 1985 r.
w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do rozliczeń pieniężnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej, a także między tymi jednostkami a jednostkami gospodarki nie uspołecznionej i osobami fizycznymi.
2.
Jednostkami gospodarki uspołecznionej w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności:
1)
przedsiębiorstwa państwowe, ich zrzeszenia oraz inne państwowe jednostki organizacyjne,
2)
banki,
3)
przedsiębiorstwa mieszane,
4)
spółdzielnie i ich związki,
5)
gospodarcze organizacje rzemiosła,
6)
organizacje społeczne prowadzące działalność gospodarczą,
7)
kółka rolnicze i ich związki,
8)
spółki, w których państwo lub jednostki wymienione w pkt 1-7 posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego, oraz spółki wodne.
3.
Przepisy rozporządzenia dotyczące rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej stosuje się również do organizacji politycznych, społecznych i zawodowych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 6, a także do stowarzyszeń zarejestrowanych.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej przeprowadzają wzajemne rozliczenia pieniężne bezgotówkowo lub gotówkowo z zachowaniem górnej granicy rozliczeń gotówkowych dla jednorazowej transakcji.
2. 1
Górna granica rozliczeń gotówkowych, o których mowa w ust. 1, wynosi dla jednorazowej transakcji 300.000 zł.
3.
Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się przez wręczenie gotówki lub czeku gotówkowego albo przez przekazanie gotówki.
4. 2
Rozliczenia bezgotówkowe mogą być przeprowadzane przez jednostki gospodarki uspołecznionej w jednej z następujących form:
1)
polecenie przelewu,
2)
czek rozrachunkowy,
3)
akredytywa,
4)
inkaso bankowe.

Ponadto należności z tytułu zobowiązań mogą być regulowane formie rozliczeń planowych i w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności.

5.
Formę rozliczeń pieniężnych ustalają strony w drodze umowy, przestrzegając warunków określonych dla danej formy. W braku ustaleń umownych formę rozliczeń określa wierzyciel.
6.
Jednostki gospodarki uspołecznionej wystawiają dokumenty rozliczeniowe na kwoty zaokrąglone do pełnych złotych. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczające 49 groszy pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do 1 złotego.
1. 3
Rozliczenia pieniężne między jednostkami gospodarki uspołecznionej a jednostkami gospodarki nie uspołecznionej i osobami fizycznymi mogą być przeprowadzane bezgotówkowo lub gotówkowe, stosownie do umowy stron.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą udzielać jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym zaliczek na poczet zawartych umów, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prezes Narodowego Banku Polskiego ustala szczegółowe zasady rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane do zapłaty należności, we wzajemnych rozliczeniach z tytułu umów, w terminie 14 dni od dnia wykonania umowy. Strony mogą ustalić w umowach inny termin zapłaty, z tym że nie może on przekraczać 25 dni, a w wypadku umów o realizację inwestycji i remontów budowlanych - 40 dni od dnia wykonania umowy.
2.
Terminów określonych w ust. 1 nie stosuje się do zapłaty należności z tytułu umów komisu, zawieranych między jednostkami gospodarki uspołecznionej w obrotach z zagranicą.
3.
Jeżeli odbiorca otrzymał dokumenty rozliczeniowe później niż na 5 dni roboczych przed terminem zapłaty ustalonym zgodnie z ust. 1, zapłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych.
4.
Terminy zapłaty uważa się za zachowane, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. O dacie obciążenia rachunku dłużnika bank zawiadamia wierzyciela.
(uchylony).
Prezes Narodowego Banku Polskiego może w uzasadnionych wypadkach zwolnić poszczególne jednostki gospodarki uspołecznionej we wzajemnych rozliczeniach od niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 22, poz. 158).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 października 1988 r. (Dz.U.88.35.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
2 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 października 1988 r. (Dz.U.88.35.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 października 1988 r. (Dz.U.88.35.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
4 § 6 uchylony przez § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1989 r. (Dz.U.89.16.84) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1989 r.