Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1988.31.282

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 1988 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 22 października 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 43, poz. 204, z 1988 r. Nr 11, poz. 86 i Nr 35, poz. 273) w związku z art. 24 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, z 1983 r. Nr 71, poz. 318 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 30, poz. 207, z 1986 r. Nr 3, poz. 23 i z 1987 r. Nr 17, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 wyrazy "z wyjątkiem wypadków, o których mowa w § 8 ust. 2" skreśla się,
2)
w § 7 w ust. 2 w drugim zdaniu kwotę "50.000 zł" zastępuje się kwotą "300.000 zł",
3)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Tytuły wykonawcze bądź prawomocne tytuły egzekucyjne oraz dokumenty mające moc tytułów mogą być składane do realizacji w banku prowadzącym rachunek dłużnika.

2. Bank właściwy dla dłużnika pokrywa dokumenty, o których mowa w ust. 1, w kolejności ich wpływu, bez względu na dyspozycje posiadacza rachunku i przed wszystkimi innymi płatnościami. W razie braku środków na rachunku dłużnika, bank przechowuje dokumenty do czasu pokrycia, chyba że wierzyciel zażąda ich zwrotu."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.