Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.11.86

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, z 1983 r. Nr 71, poz. 318 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 43, poz. 204) w § 6 w ust. 1 wyrazy "w wysokości 18% w stosunku rocznym" zastępuje się wyrazami "w wysokości 30% w stosunku rocznym"
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.