Zasady rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.22.158

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 1982 r.
w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej stosuje się w szczególności do:
1)
przedsiębiorstw państwowych, ich zrzeszeń oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych,
2)
przedsiębiorstw mieszanych,
3)
spółdzielni i ich związków,
4)
gospodarczych organizacji rzemiosła,
5)
organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą,
6)
kółek rolniczych i ich związków,
7)
spółek, w których państwo lub jednostki wymienione w pkt 1-6 posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego, oraz spółek wodnych,

zwanych dalej "jednostkami gospodarki uspołecznionej".

2.
Przepisy o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej stosuje się również do organizacji politycznych, zawodowych oraz innych niż wymienione w ust. 1 pkt 5 organizacji społecznych, a także do stowarzyszeń zarejestrowanych.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej przeprowadzają wzajemne rozliczenia bezgotówkowo lub gotówkowo, z zachowaniem górnej granicy rozliczeń gotówkowych dla jednorazowej transakcji.
2.
Górna granica rozliczeń gotówkowych dla jednorazowej transakcji wynosi 30.000 zł.
3.
Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się przez wręczenie gotówki lub czeku gotówkowego albo przez przekazanie gotówki.
4.
Rozliczenia bezgotówkowe mogą być przeprowadzane przez jednostki gospodarki uspołecznionej w jednej z następujących form:
1)
polecenie przelewu,
2)
inkaso bankowe,
3)
polecenie pobrania,
4)
czek rozrachunkowy,
5)
akredytywa.

Ponadto zobowiązania mogą być regulowane w drodze rozliczeń planowych, okresowych rozliczeń saldami oraz w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności.

5.
Formę rozliczeń pieniężnych ustalają strony w drodze umowy, przestrzegając warunków określonych dla danej formy.
Rozliczenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a jednostkami gospodarki nie uspołecznionej i osobami fizycznymi mogą być przeprowadzane bezgotówkowo lub gotówkowo, stosownie do umowy stron.
Prezes Narodowego Banku Polskiego ustala szczegółowe zasady rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do uiszczenia zapłaty należności, we wzajemnych rozliczeniach z tytułu umów, w terminie zapłaty określonym umową stron, nie przekraczającym 25 dni od dnia wykonania umowy, a w wypadku umów o realizację inwestycji i remontów budowlanych - w terminie nie przekraczającym 40 dni od dnia wykonania umowy.
2.
Termin 25 dni określony w ust. 1 nie ma zastosowania do zapłaty należności z tytułu umów komisu zawieranych między jednostkami gospodarki uspołecznionej w obrotach z zagranicą.
3.
Jeżeli odbiorca otrzymał dokumenty rozliczeniowe później niż na 5 dni roboczych przed terminem zapłaty określonym w umowie, zapłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych.
4.
Terminy zapłaty określone w umowie uważa się za zachowane, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. O dacie obciążenia rachunku dłużnika bank zawiadamia wierzyciela.
1.
W razie nieuiszczenia zapłaty w terminie określonym w § 5 dłużnik jest obowiązany zapłacić wierzycielowi odsetki za opóźnienie w wysokości 18% w stosunku rocznym, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2.
Jednostka gospodarki uspołecznionej obowiązana jest zapłacić wierzycielowi będącemu osobą fizyczną lub jednostką gospodarki nie uspołecznionej odsetki za opóźnienie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Prezes Narodowego Banku Polskiego może w uzasadnionych wypadkach zwolnić poszczególne jednostki gospodarki uspołecznionej we wzajemnych rozliczeniach od niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 137 i z 1974 r. Nr 49, poz. 310),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 245 i z 1981 r. Nr 21, poz. 105).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1982 r.