Zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających. - Dz.U.2003.91.857 - OpenLEX

Zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.91.857

Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających, zwanych dalej "jednostkami pływającymi", w tym jednostek nieukończonych, ich elementów wbudowanych lub nie, podlegających ocenie zgodności;
2)
warunki i tryb dokonywania oceny zgodności jednostek pływających, w tym jednostek nieukończonych, ich elementów wbudowanych lub nie;
3)
treść deklaracji zgodności;
4)
metody przeprowadzania badań jednostek pływających, w tym jednostek nieukończonych, ich elementów wbudowanych lub nie;
5)
minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek;
6)
sposób oznakowania jednostek pływających, w tym jednostek nieukończonych, ich elementów wbudowanych lub nie;
7)
wzór oznakowania CE.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"jednostce pływającej" - należy przez to rozumieć jednostkę pływającą dowolnego typu, niezależnie od rodzaju napędu, o długości kadłuba od 2,5 do 24 m, mierzonej według norm zharmonizowanych, przeznaczoną do celów sportowych lub rekreacyjnych;
2)
"elementach jednostek pływających" - należy przez to rozumieć:
a)
osprzęt silników wbudowanych na stałe z ochroną przeciwzapłonową,
b)
urządzenie blokujące rozruch silników przyczepnych przy włączonym biegu,
c)
koła sterowe, urządzenia sterowe i systemy sterociągów,
d)
zbiorniki paliwa i węże paliwowe,
e)
prefabrykowane luki i świetliki.
§  3.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do jednostki pływającej używanej do czarteru lub wykorzystanej do szkolenia, jeżeli jednostka ta jest wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do rekreacji.
§  4.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
jednostek pływających przeznaczonych wyłącznie do regat, w tym regatowych łodzi wiosłowych oraz treningowych łodzi wiosłowych, oznaczonych jako takie przez producenta;
2)
kajaków, kanadyjek, gondoli i rowerów wodnych;
3)
desek z żaglem (windsurfingów);
4)
desek surfingowych o napędzie mechanicznym, skuterów wodnych i innych podobnych jednostek o napędzie mechanicznym;
5)
oryginałów i pojedynczych replik jednostek historycznych, zaprojektowanych przed 1950 r., zbudowanych głównie z oryginalnych materiałów i oznaczonych jako takie przez producenta;
6)
jednostek doświadczalnych, jeżeli nie zostaną one następnie wprowadzone do obrotu;
7)
jednostek zbudowanych dla własnego użytku, jeżeli nie zostaną one wprowadzone do obrotu przez okres pięciu lat;
8)
jednostek specjalnie przeznaczonych do obsadzenia załogą i wykorzystywanych do przewożenia pasażerów w celach zarobkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9)
jednostek zanurzalnych;
10)
pojazdów na poduszce powietrznej;
11)
wodolotów.
§  5.
1.
Jednostki pływające oraz ich elementy mogą zostać wprowadzone do obrotu i dopuszczone do eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem tylko wtedy, gdy są właściwie zbudowane i obsługiwane oraz nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, mienia i środowiska.
2.
Jednostki pływające oraz ich elementy wprowadzane do obrotu i dopuszczone do eksploatacji powinny posiadać oznakowanie CE, potwierdzające ich zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.
3.
Dopuszcza się wprowadzanie do obrotu elementów jednostek pływających z oznakowaniem CE, potwierdzającym ich zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, jeżeli elementy te są przeznaczone do wyposażenia jednostek pływających zgodnie z oświadczeniem, wydanym przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera.
4.
Oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
nazwę i adres producenta;
2)
nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela lub importera;
3)
opis elementu;
4)
oświadczenie, że element ten spełnia zasadnicze wymagania.
§  6.
1.
Jeżeli jednostki pływające i ich elementy podlegają odrębnym przepisom, które również wymagają oznakowania CE, oznakowanie to informuje, że jednostki pływające lub ich elementy spełniają również wymagania tych odrębnych przepisów.
2.
Jeżeli odrębne przepisy, o których mowa w ust. 1, zezwalają producentowi na wybór, w okresie przejściowym, jakie rozwiązanie może zastosować, oznakowanie CE wskazuje, że jednostka pływająca lub jej element spełnia postanowienia jedynie odrębnych przepisów zastosowanych przez producenta. W takim przypadku w dokumentach, opisach i instrukcjach wymaganych przez te odrębne przepisy i dołączonych do jednostek pływających lub ich elementów wskazuje się te przepisy.
§  7.
1.
Dopuszcza się możliwość wprowadzania do obrotu częściowo ukończonych jednostek pływających, jeżeli ich producent, jego upoważniony przedstawiciel lub importer oświadczy, że są one przeznaczone do dokończenia przez osoby trzecie.
2.
Oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę i adres producenta;
2)
nazwę i adres przedstawiciela producenta lub importera;
3)
opis jednostki częściowo ukończonej;
4)
oświadczenie, że jednostka częściowo ukończona jest przeznaczona do dokończenia przez osoby trzecie oraz że spełnia zasadnicze wymagania mające zastosowanie w tym stanie budowy.
§  8.
Dopuszcza się możliwość prezentowania na targach, wystawach i innych pokazach jednostek pływających i ich elementów, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, jeżeli jednostki pływające lub ich elementy będą posiadały na widocznym miejscu informacje, że nie zostaną one dopuszczone do obrotu lub eksploatacji, dopóki nie spełnią wymagań określonych w rozporządzeniu.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla projektowania i budowy rekreacyjnych jednostek pływających

§  9.
Jednostki pływające bez względu na kategorie projektowe, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, powinny być zaprojektowane i zbudowane tak, aby były łatwe w obsłudze i spełniały wymagania, o których mowa w niniejszym rozdziale.
§  10.
Kadłub jednostki pływającej powinien być oznaczony numerem identyfikacyjnym, zgodnie z normą zharmonizowaną, zawierającym następujące informacje:
1)
kod kraju;
2)
identyfikacja producenta;
3)
numer seryjny;
4)
miesiąc produkcji;
5)
rok produkcji;
6)
rok modelu.
§  11.
Jednostka pływająca powinna posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą następujące informacje:
1)
nazwę producenta;
2)
oznakowanie CE;
3)
kategorię projektową jednostki, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
4)
maksymalne obciążenie zalecane przez producenta, o którym mowa w § 24;
5)
zalecaną przez producenta liczbę osób, dla przewożenia których jednostka została zaprojektowana.
§  12.
Jednostka pływająca, w zależności od jej kategorii projektowej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, powinna być tak zaprojektowana, aby zminimalizować ryzyko wypadnięcia za burtę i ułatwić możliwość wejścia z wody na pokład.
§  13.
Główne stanowisko sterowania jednostki motorowej powinno w normalnych warunkach pod względem jej prędkości i obciążenia zapewnić sternikowi dobrą widoczność dookoła widnokręgu.
§  14.
1.
Jednostka pływająca powinna być zaopatrzona w instrukcję obsługi.
2.
Instrukcja obsługi, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w § 11, oraz dotyczące ryzyka pożaru i zalania wodą, maksymalnej mocy znamionowej silnika dla jednostki pływającej, a także masy pustej jednostki pływającej w kilogramach.
3.
Instrukcja obsługi, o której mowa w ust. 1, powinna być sporządzona w języku polskim oraz urzędowym języku państwa, w którym jednostka pływająca będzie przekazana do użytkowania.
§  15.
Dobór i zestawienie materiałów oraz konstrukcja jednostki pływającej powinny zapewniać odpowiednią wytrzymałość. W szczególności należy uwzględnić kategorię projektową, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz zalecane przez producenta maksymalne obciążenie, o którym mowa w § 24.
§  16.
Jednostka pływająca powinna posiadać wystarczającą stateczność i odpowiednio wysoką wolną burtę, uwzględniając jej kategorię projektową, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz zalecane przez producenta maksymalne obciążenie, o którym mowa w § 24.
§  17.
Jednostka pływająca powinna być zbudowana tak, aby jej charakterystyki pływalnościowe były odpowiednie do jej kategorii projektowej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz do zalecanego przez producenta maksymalnego obciążenia, o którym mowa w § 24.
§  18.
Jednostki wielokadłubowe przystosowane do zamieszkania powinny być tak zaprojektowane, aby zapewnić wystarczającą pływalność w pozycji odwróconej.
§  19.
Jednostki pływające o długości mniejszej niż 6 m narażone na zalanie wodą, gdy są używane zgodnie ze swoją kategorią projektową, powinny być wyposażone w odpowiednie środki zapewniające pływalność po zalaniu.
§  20.
Otwory w kadłubie, pokładzie i nadbudówce jednostki pływającej nie mogą naruszać wytrzymałości jej konstrukcji ani wodoszczelności w stanie zamkniętym.
§  21.
Okna, świetliki, drzwi i pokrywy luków jednostki pływającej powinny być wodoszczelne i odporne na ciśnienie wody występujące w miejscu ich zmontowania, a także powinny wytrzymać punktowe obciążenie powodowane przez osoby poruszające się po pokładzie.
§  22.
Króćce dolotowe i odlotowe w kadłubie jednostki pływającej, umieszczone poniżej linii wodnej przy maksymalnym obciążeniu zalecanym przez producenta, o którym mowa w § 24, powinny być wyposażone w łatwo dostępne zamknięcia.
§  23.
Projektując jednostkę pływającą, należy zminimalizować ryzyko jej zatopienia, uwzględniając w szczególności:
1)
kokpity i wnęki, które powinny być samoodpływowe lub posiadać inne środki zabezpieczające jej wnętrze przed zalaniem wodą;
2)
urządzenia wentylacyjne;
3)
usuwanie wody za pomocą pomp lub innych środków.
§  24.
Zalecane przez producenta maksymalne obciążenie w kilogramach (paliwo, woda, prowiant, wyposażenie, ludzie), dla jakiego jednostka pływająca została zaprojektowana, umieszczone na tabliczce znamionowej, powinno być określone z uwzględnieniem kategorii projektowej jednostki pływającej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stateczności i wolnej burty, o których mowa w § 16, oraz pływalności, o której mowa w § 17-19.
§  25.
1.
Jednostki pływające kategorii A i B, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz jednostki pływające kategorii C i D, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o długości większej niż 6 m, powinny posiadać przynajmniej jedno miejsce przeznaczone do przechowywania tratew ratunkowych. Miejsca te powinny być łatwo dostępne.
2.
Tratwy ratunkowe, o których mowa w ust. 1, powinny pomieścić zalecaną przez producenta i określoną w projekcie liczbę osób.
§  26.
Jednostki wielokadłubowe o długości większej niż 12 m, przystosowane do zamieszkania, powinny być wyposażone w wyjścia awaryjne umożliwiające opuszczenie tej jednostki w przypadku wywrócenia.
§  27.
Jednostki pływające, przystosowane do zamieszkania, powinny być wyposażone w wyjścia umożliwiające ewakuację w przypadku pożaru.
§  28.
Jednostki pływające, z uwzględnieniem ich kategorii projektowej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, powinny być wyposażone przynajmniej w jeden solidny punkt mocowania lub w inne środki, umożliwiające bezpieczne przeniesienie obciążeń pochodzących od kotwiczenia, cumowania oraz holowania.
§  29.
Producent powinien zapewnić zadowalające warunki manewrowania jednostką pływającą przy zastosowaniu silnika o najwyższej mocy, dla którego została ona zaprojektowana i zbudowana.
§  30.
1.
Silniki wbudowane na stałe w jednostce pływającej powinny być zainstalowane w pomieszczeniu oddzielonym od pomieszczeń mieszkalnych i zamontowane tak, aby zminimalizować ryzyko pożaru i rozprzestrzeniania się ognia oraz zagrożenia ze strony toksycznych spalin, wysokiej temperatury, hałasu oraz wibracji w pomieszczeniach mieszkalnych.
2.
Części silnika i jego wyposażenie wymagające częstych przeglądów lub obsługi powinny być łatwo dostępne.
3.
Odkryte ruchome lub gorące części silnika zainstalowanego w jednostce pływającej, mogące spowodować obrażenia, powinny być osłonięte.
4.
Jednostki pływające wyposażone w silniki przyczepne powinny posiadać urządzenie blokujące rozruch silnika przy włączonym biegu, chyba że:
1)
silnik wytwarza napór statyczny mniejszy niż 500 N (niutonów);
2)
silnik ma urządzenie dławiące, ograniczające przy rozruchu silnika napór statyczny do 500 N.
§  31.
1.
Materiał izolacyjny w pomieszczeniu silnika jednostki pływającej powinien być niepalny.
2.
Pomieszczenie silnika powinno być wentylowane.
3.
Otwory wentylacyjne powinny być tak zaprojektowane i usytuowane, aby zapobiec niebezpieczeństwu przedostania się wody do pomieszczenia silnika.
§  32.
Urządzenia do pobierania, przechowywania, odpowietrzania i doprowadzania paliwa powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby zminimalizować ryzyko pożaru i wybuchu.
§  33.
1.
Zbiorniki paliwa, przewody i węże paliwowe zainstalowane w jednostce pływającej powinny być zabezpieczone i oddalone lub osłonięte od źródeł wysokich temperatur.
2.
Materiał i sposób wykonania zbiornika powinien być odpowiedni do jego pojemności i rodzaju paliwa.
3.
Pomieszczenia, w których znajdują się zbiorniki paliwa, powinny być wentylowane.
§  34.
Paliwo płynne, o temperaturze zapłonu mniejszej niż 55°C, powinno być przechowywane w zbiornikach niestanowiących integralnej części kadłuba jednostki pływającej, odizolowanych od:
1)
pomieszczenia silnika i innych źródeł zapłonu;
2)
pomieszczeń mieszkalnych.
§  35.
1.
Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i zamontowane tak, aby w normalnych warunkach eksploatacyjnych zapewniały prawidłowe funkcjonowanie jednostki pływającej i ograniczały do minimum zagrożenie pożarem i porażenie prądem.
2.
Jednostka pływająca powinna posiadać zabezpieczenia wszystkich obwodów elektrycznych przed przeciążeniem i zwarciem, z wyjątkiem obwodu rozrusznika silnika zasilanego z akumulatora.
3.
Wentylacja w jednostce pływającej powinna być tak zaprojektowana i zainstalowana, aby nie dopuścić do zbierania się gazów wydzielanych przez akumulatory.
4.
Akumulatory powinny być solidnie zamocowane i zabezpieczone przed zalaniem wodą.
§  36.
Urządzenia sterowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby umożliwiały przeniesienie obciążeń występujących w dających się przewidzieć warunkach pracy tych urządzeń.
§  37.
Jednostki żaglowe oraz jednostki motorowe napędzane jednym silnikiem wbudowanym na stałe, wyposażone w zdalne urządzenie sterowe, powinny posiadać awaryjne środki pozwalające na sterowanie jednostką przy zmniejszonej prędkości.
§  38.
1.
Instalacje gazu wykorzystywanego dla celów gospodarczych, zamontowane na jednostce pływającej, powinny być wyposażone w regulator ciśnienia oraz zaprojektowane i wykonane tak, aby uniknąć nieszczelności i zagrożenia wybuchem oraz umożliwić sprawdzenie szczelności.
2.
Materiały i instalacje, o których mowa w ust. 1, powinny być odpowiednie do stosowanego gazu i odporne na działanie naprężeń i czynników środowiska morskiego.
3.
Urządzenie gazowe, zainstalowane na jednostce pływającej, powinno być wyposażone na wszystkich palnikach w urządzenie samoczynnie odcinające dopływ gazu, w przypadku zgaśnięcia płomienia.
4.
Każde urządzenie gazowe powinno posiadać oddzielne doprowadzenie gazu i oddzielny zawór zamykający.
5.
Instalacja wentylacyjna w jednostce pływającej powinna być tak zaprojektowana i zainstalowana, aby zapobiec zagrożeniom spowodowanym przez wycieki gazu i przez produkty spalania.
6.
Jednostki pływające z wbudowaną na stałe instalacją gazową powinny być wyposażone w schowek do przechowywania butli gazowych.
7.
Schowek, o którym mowa w ust. 6, powinien być:
1)
oddzielony od pomieszczeń mieszkalnych;
2)
dostępny jedynie z zewnątrz;
3)
wyposażony w wentylację odprowadzającą ulatniający się gaz za burtę.
8.
Instalację gazową, o której mowa w ust. 6, należy sprawdzić po jej zainstalowaniu.
§  39.
1.
Rodzaj zainstalowanego wyposażenia oraz zaprojektowanie jednostki pływającej powinno uwzględniać ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru. Szczególną uwagę należy zwrócić na otoczenie źródeł otwartego ognia, gorących powierzchni silników i urządzeń pomocniczych, odpowietrzeń zbiorników oleju i paliwa, nieosłoniętych przewodów paliwowych i olejowych.
2.
Należy unikać prowadzenia przewodów elektrycznych nad nagrzanymi powierzchniami maszyn.
§  40.
1.
Jednostki pływające powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy, stosownie do stopnia zagrożenia pożarowego.
2.
Pomieszczenia silników benzynowych powinny być wyposażone w instalacje gaśnicze, które nie wymagają otwarcia pomieszczenia w przypadku pożaru.
3.
Przenośne gaśnice powinny znajdować się w miejscach łatwo dostępnych, a przynajmniej jedna z nich powinna być umieszczona w zasięgu stanowiska sternika.
§  41.
Światła nawigacyjne, jeżeli są zainstalowane, powinny odpowiadać międzynarodowym przepisom o zapobieganiu zderzeniom na morzu lub przepisom żeglugowym na wodach śródlądowych.
§  42.
Jednostka pływająca powinna być tak zbudowana, aby zapobiegać przypadkowemu odprowadzeniu za burtę zanieczyszczeń, w szczególności: oleju, paliwa.
§  43.
1.
Jednostki pływające wyposażone w toalety powinny posiadać:
1)
zbiorniki na ścieki lub
2)
możliwość tymczasowego zamontowania zbiorników na ścieki na tych akwenach, na których zabronione jest odprowadzanie ścieków za burtę.
2.
Króćce wylotowe rurociągów odprowadzających ścieki powinny być wyposażone w zawory odcinające, które można zaplombować w pozycji zamkniętej.

Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności

§  44.
Uznaje się za zgodne z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w rozdziale 2, jednostki pływające w tym częściowo ukończone jednostki pływające i ich elementy, które odpowiadają krajowym normom przyjętym w zgodności ze zharmonizowanymi normami europejskimi.
§  45.
1.
Przed wytworzeniem i wprowadzeniem do obrotu jednostek pływających w tym częściowo ukończonych jednostek pływających oraz ich elementów, producent lub jego upoważniony przedstawiciel zastosuje procedury oceny zgodności, które określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, uwzględniając kategorie projektowe jednostek pływających A, B, C i D, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Do kategorii projektowych A i B jednostek pływających stosuje się następujące procedury oceny zgodności:
1)
wewnętrzną kontrolę produkcji oraz próby (moduł Aa), o której mowa w pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - dla jednostek pływających o długości kadłuba mniejszej niż 12 m;
2)
badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu WE (moduł B), o którym mowa w pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, uzupełnione zapewnieniem zgodności wyrobu z reprezentatywnym wzorcem wyrobu (moduł C), o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, lub dowolny z następujących modułów: B+D lub B+F, lub G, lub H - dla jednostek pływających o długości kadłuba od 12 do 24 m.
3.
Do kategorii projektowej C jednostek pływających stosuje się następujące procedury oceny zgodności:
1)
dla jednostek pływających o długości kadłuba od 2,5 m i mniejszej niż 12 m:
a)
wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł A), o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - jeżeli jest zgodność ze zharmonizowanymi normami odnoszącymi się do § 16-19,
b)
wewnętrzną kontrolę produkcji oraz próby (moduł Aa), o której mowa w pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - jeżeli brak zgodności ze zharmonizowanymi normami odnoszącymi się do § 16-19;
2)
dla jednostek pływających o długości kadłuba od 12 do 24 m - badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu WE (moduł B), o którym mowa w pkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz zapewnienie zgodności wyrobu z reprezentatywnym wzorcem wyrobu (moduł C), o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, lub dowolny z następujących modułów: B+D lub B+F, lub G, lub H.
4.
Do kategorii projektowej D jednostek pływających stosuje się wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł A), o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - dla jednostek pływających o długości kadłuba od 2,5 do 24 m.
5.
Do elementów jednostek pływających stosuje się dowolne następujące procedury oceny zgodności: B+C lub B+D, lub B+F, lub G, lub H.

Minimalne kryteria notyfikacji jednostek notyfikowanych

§  46.
1.
Notyfikowane jednostki spełniające kryteria oceny zawarte w odpowiednich normach będą uznane za spełniające kryteria rozdziału 4.
2.
Notyfikowana jednostka, jej dyrektor i pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie prób sprawdzających nie mogą być projektantami, producentami, dostawcami ani zajmować się montażem jednostek pływających lub jej elementów. Nie mogą też być upoważnionymi przedstawicielami tych osób. Nie mogą bezpośrednio ani pośrednio uczestniczyć, jako upoważnieni przedstawiciele, w projektowaniu, budowie, sprzedaży ani konserwacji tych wyrobów. Nie wyklucza to jednak możliwości wymiany informacji technicznej pomiędzy producentem a notyfikowaną jednostką.
3.
Notyfikowana jednostka i jej pracownicy powinni przeprowadzać próby sprawdzające, stosując najwyższy poziom fachowości zawodowej i kompetencji technicznej.
4.
Notyfikowana jednostka powinna dysponować odpowiednią kadrą i posiadać niezbędne urządzenia do należytego wykonywania administracyjnych i technicznych zadań związanych ze sprawdzaniem; powinna również mieć dostęp do sprzętu potrzebnego do wykonywania kontroli specjalistycznych.
5.
Personel odpowiedzialny za inspekcje powinien posiadać:
1)
gruntowne przeszkolenie techniczne i zawodowe;
2)
wystarczającą wiedzę na temat wymagań dotyczących przeprowadzanych prób oraz odpowiednie doświadczenie w przeprowadzaniu takich prób;
3)
umiejętność sporządzania certyfikatów, zapisów i sprawozdań wymaganych dla udokumentowania przeprowadzanych prób.
6.
Należy zagwarantować bezstronność personelu inspekcyjnego. Jego wynagrodzenie nie powinno być uzależnione od ilości przeprowadzonych prób ani od ich rezultatów.

Oznakowanie CE

§  47.
1.
Oznakowanie CE, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3, powinno być umieszczone na jednostkach pływających, na ich elementach oraz na ich opakowaniu w widoczny, czytelny i trwały sposób, o którym mowa w § 11.
2.
Obok oznakowania CE na jednostkach pływających oraz na ich elementach należy umieścić numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za zastosowanie procedur, o których mowa w § 45.
3.
Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Na jednostkach pływających i ich elementach nie należy umieszczać oznakowań lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd strony trzecie co do oznakowania CE pod względem znaczenia i formy.
5.
Dopuszcza się umieszczenie innych oznakowań na jednostkach pływających i ich elementach pod warunkiem, że nie spowodują zmniejszenia widoczności i czytelności oznakowania CE.

Przepis końcowy

§  48.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie ujednolicenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych w państwach członkowskich dotyczących rekreacyjnych jednostek pływających.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KATEGORIE PROJEKTOWE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Rekreacyjne jednostki pływające dzielą się na następujące kategorie projektowe:

1) Kategoria A - OCEANICZNA - jednostki zaprojektowane do dalekich rejsów, w warunkach wiatru silniejszego niż 8°B (stopni w skali Beauforta) i przy fali o wysokości znaczącej przekraczającej 4 m; jednostki te są w znacznym stopniu samowystarczalne;

2) Kategoria B - PEŁNOMORSKA - jednostki zaprojektowane do rejsów pełnomorskich, w warunkach wiatru o sile do 8°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 4 m włącznie;

3) Kategoria C - PRZYBRZEŻNA - jednostki zaprojektowane do rejsów po wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach, w warunkach wiatru o sile do 6°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 2 m włącznie;

4) Kategoria D - NA WODY OSŁONIĘTE - jednostki zaprojektowane do rejsów na małych jeziorach, rzekach i kanałach, w warunkach wiatru o sile do 4°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 0,5 m włącznie.

Kategoria projektowaSiła wiatru

(skala Beauforta)

Znacząca wysokość fali (H1/3, metry)
A - Oceanicznaponad 8°Bponad 4 m
B - Pełnomorskado 8°B włączniedo 4 m włącznie
C - Przybrzeżnado 6°B włączniedo 2 m włącznie
D - Na wody osłoniętedo 4°B włączniedo 0,5 m włącznie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OZNAKOWANIA CE

Oznakowanie CE składa się z liter "CE" o poniższych kształtach:

wzór

W przypadku pomniejszania lub powiększania oznakowania CE należy zachować proporcje podane na powyższym rysunku.

Elementy oznakowania CE powinny mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm.

Po oznakowaniu CE następuje numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki, jeżeli bierze ona udział w kontroli produkcji.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROCEDURY I METODY OCENY ZGODNOŚCI

1. Wewnętrzna kontrola produkcji - moduł A.

1.1. Wewnętrzna kontrola produkcji jest procedurą, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia i oświadcza, że jednostki pływające spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu.

1.2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności i umieszcza na jednostce pływającej oznakowanie CE, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

1.3. Deklaracja zgodności, o której mowa w pkt 1.2, powinna być dołączona do:

1) instrukcji obsługi jednostki pływającej, o której mowa w § 14 rozporządzenia;

2) elementów, o których mowa w § 2 rozporządzenia.

1.4. Deklaracja zgodności sporządzona w językach, o których mowa w § 14 rozporządzenia, zawiera:

1) nazwę i pełny adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, który podaje nazwę i adres producenta;

2) opis jednostki pływającej lub jej elementu, zawierający typ, numer seryjny, tam gdzie to ma zastosowanie;

3) odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji zgodności, których dotyczy deklaracja;

4) jeżeli ma to zastosowanie, odniesienie do certyfikatu zgodności wyrobu wzorcowego WE, wydanego przez jednostkę notyfikowaną;

5) jeżeli ma to zastosowanie, nazwę i adres jednostki notyfikowanej;

6) dane osoby uprawnionej do złożenia podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

1.5. Przed sporządzeniem deklaracji zgodności producent powinien sporządzić dokumentację techniczną. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przechowuje ją, po wyprodukowaniu ostatniej jednostki pływającej lub jej elementu, przez co najmniej 10 lat, w celu udostępniania jej do celów kontrolnych.

1.6. Dokumentacja techniczna, o której mowa w pkt 1.5, powinna zawierać wszystkie stosowne dane i środki użyte przez producenta dla zapewnienia, że jednostka pływająca lub jej elementy są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

1.7. Dokumentacja techniczna powinna umożliwiać zrozumienie projektu, procesu produkcji i użytkowania jednostki pływającej lub jej elementu oraz pozwolić na ocenę zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

1.8. Dokumentacja techniczna zawiera:

1) ogólny opis jednostki pływającej lub jej elementu;

2) projekt koncepcyjny, rysunki wykonawcze i złożeniowe, rysunki podzespołów, schematy;

3) opisy i objaśnienia konieczne dla zrozumienia wymienionych rysunków, schematów oraz sposobu użytkowania wyrobu;

4) spis norm, o których mowa w § 44 rozporządzenia, zastosowanych w całości lub częściowo, oraz opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań, jeżeli normy, o których mowa w § 44 rozporządzenia, nie zostały zastosowane;

5) wyniki obliczeń projektowych i przeprowadzonych prób;

6) sprawozdania z prób lub obliczenia dotyczące stateczności, o której mowa w § 16 rozporządzenia, oraz dotyczące pływalności, o których mowa w § 17-19 rozporządzenia.

1.9. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przechowuje kopię deklaracji zgodności wraz z dokumentacją techniczną.

1.10. Producent powinien podjąć wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji zapewniał zachowanie zgodności wyrobów z dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 1.5-1.9, oraz z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

2. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz próby - moduł Aa.

2.1. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz próby jest procedurą określoną w module A, o której mowa w pkt 1, oraz zawierającą dodatkowe wymagania, określone w pkt 2.2 i 2.3.

2.2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien na jednej lub kilku wykonanych jednostkach pływających przeprowadzić jedną lub więcej z następujących prób, równoważnych obliczeń lub kontroli:

1) próba stateczności, zgodnie z § 16 rozporządzenia oraz

2) próba pływalności, zgodnie z § 17-19 rozporządzenia.

2.3. Próby, obliczenia lub kontrole, o których mowa w pkt 2.2, powinny być przeprowadzone na odpowiedzialność notyfikowanej jednostki wybranej przez producenta. Producent nanosi podczas produkcji numer identyfikacyjny tej notyfikowanej jednostki, na jej odpowiedzialność.

3. Badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu WE - moduł B.

3.1. Badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu WE jest procedurą, poprzez którą notyfikowana jednostka zapewnia i oświadcza, że wzorzec wyrobu jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

3.2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel składa w wybranej przez siebie notyfikowanej jednostce wniosek o przeprowadzenie badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE.

3.3. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.2, powinien zawierać:

1) nazwę i adres producenta, a w przypadku gdy wniosek składa jego upoważniony przedstawiciel, dodatkowo jego nazwę i adres;

2) oświadczenie, że taki sam wniosek nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej;

3) dokumentację techniczną, o której mowa w pkt 1.5-1.9.

3.4. Wnioskodawca przekazuje do dyspozycji notyfikowanej jednostki jednostkę pływającą lub jej element reprezentatywny dla badanej produkcji, zwany dalej "wzorcem wyrobu". Wzorzec wyrobu może reprezentować kilka wariantów danej jednostki pływającej lub jej elementu, pod warunkiem, że różnice między nimi nie mają wpływu na poziom bezpieczeństwa i na inne wymagania dotyczące ich funkcjonowania.

3.5. Notyfikowana jednostka może zażądać dalszych jednostek pływających lub jej elementów, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia prób.

3.6. Dokumentacja techniczna powinna umożliwić ocenę zgodności jednostki pływającej lub jej elementu z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Powinna ona przedstawiać projekt, proces produkcji i sposób działania jednostki pływającej lub jej elementu w zakresie niezbędnym dla takiej oceny.

3.7. Notyfikowana jednostka powinna:

1) zbadać dokumentację techniczną, sprawdzić, czy wzorzec wyrobu jest zgodny z dokumentacją techniczną, oraz określić elementy, które zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm, o których mowa w § 44 rozporządzenia, a także elementy zaprojektowane bez zastosowania wymagań tych norm;

2) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie odpowiedniej kontroli i prób niezbędnych dla sprawdzenia, czy przyjęte przez producenta rozwiązania spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu, w przypadku gdy normy, o których mowa w § 44 rozporządzenia, nie zostały zastosowane;

3) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie odpowiedniej kontroli i prób niezbędnych dla sprawdzenia, czy producent zastosował odpowiednie normy, w przypadku ich zastosowania;

4) uzgodnić z wnioskodawcą miejsce przeprowadzenia niezbędnych kontroli i prób.

3.8. Jeżeli wzorzec wyrobu jest zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, notyfikowana jednostka wydaje wnioskodawcy świadectwo badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, które powinno zawierać nazwę i adres producenta, wynik badania, warunki ważności i dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego wzorca wyrobu.

3.9. Do świadectwa badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE powinien być dołączony spis dokumentacji technicznej, którego kopię zatrzymuje notyfikowana jednostka.

3.10. Jeżeli notyfikowana jednostka odmówi producentowi wydania świadectwa badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, powinna szczegółowo uzasadnić decyzję tej odmowy.

3.11. Wnioskodawca poinformuje notyfikowaną jednostkę, przechowującą dokumentację techniczną, w związku z badaniem reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, o wszelkich zmianach zatwierdzonego wyrobu, które wymagają dodatkowego zatwierdzenia, o ile zmiany te wpływają na zgodność z zasadniczymi wymaganiami lub określonymi warunkami użytkowania jednostki pływającej lub jej elementu. Dodatkowe zatwierdzenie jest wydawane w postaci uzupełnienia do oryginalnego świadectwa badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE.

3.12. Notyfikowana jednostka udostępnia innym notyfikowanym jednostkom informacje dotyczące wydanych oraz wycofanych świadectw badania reprezentatywnych wzorców wyrobów WE.

3.13. Inne notyfikowane jednostki, o których mowa w pkt 3.12, mogą otrzymać kopie świadectw badania reprezentatywnych wzorców wyrobów WE oraz uzupełnień do nich w formie załączników.

3.14. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien przechowywać kopie świadectw badania reprezentatywnych wzorców wyrobów WE i uzupełnień do nich, wraz z dokumentacją techniczną, przez co najmniej 10 lat od wyprodukowania ostatniej jednostki pływającej lub jej elementu.

4. Zapewnienie zgodności wyrobu z reprezentatywnym wzorcem wyrobu - moduł C.

4.1. Zapewnienie zgodności wyrobu z reprezentatywnym wzorcem wyrobu jest procedurą, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia i oświadcza, że jednostka pływająca lub jej elementy są zgodne z wzorcem wyrobu, określonym w świadectwie badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, i spełniają wymagania określone w rozporządzeniu.

4.2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności, o której mowa w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce pływającej lub jej elementach oznakowanie CE, o którym mowa w § 47 rozporządzenia.

4.3. Producent powinien podjąć wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji zapewniał zachowanie zgodności jednostki pływającej lub jej elementów z wzorcem wyrobu, określonym w świadectwie badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, oraz z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

4.4. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien przechowywać kopie świadectw badania reprezentatywnych wzorców wyrobów WE i uzupełnień do nich, wraz z dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 1.5-1.9, przez co najmniej 10 lat od daty wyprodukowania ostatniej jednostki pływającej lub jej elementu.

5. Zapewnienie jakości produkcji - moduł D.

5.1. Zapewnienie jakości produkcji jest procedurą, poprzez którą producent spełniający wymagania, o których mowa w pkt 5.3, zapewnia i oświadcza, że dana jednostka pływająca lub jej elementy są zgodne z wzorcem wyrobu, określonym w świadectwie badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, i spełniają wymagania określone w rozporządzeniu.

5.2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności, o której mowa w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce pływającej lub jej elementach oznakowanie CE, o którym mowa w § 47 rozporządzenia. Oznakowaniu CE powinien towarzyszyć numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za nadzór.

5.3. Producent stosuje zatwierdzony system jakości produkcji, inspekcji końcowych i prób, a także podlega nadzorowi notyfikowanej jednostki.

5.4. Producent składa w wybranej przez siebie notyfikowanej jednostce wniosek o dokonanie oceny swojego systemu jakości dla danej jednostki pływającej lub jej elementów.

5.5. Wniosek, o którym mowa w pkt 5.4, powinien zawierać:

1) dane na temat przewidywanej kategorii jednostki pływającej;

2) dokumentację dotyczącą systemu jakości;

3) tam, gdzie ma to zastosowanie, dokumentację techniczną, o której mowa w pkt 1.5-1.9, zatwierdzonego wzorca wyrobu oraz kopię świadectwa badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE.

5.6. System jakości powinien zapewniać zgodność jednostki pływającej lub jej elementu z wzorcem wyrobu, określonym w świadectwie badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, oraz z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

5.7. Środki, wymagania i zasady przyjęte przez producenta powinny być udokumentowane w sposób systematyczny i uporządkowany w formie ksiąg jakości, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości powinna umożliwiać spójną analizę programów i planów jakości oraz sprawozdań.

5.8. Dokumentacja systemu jakości zawiera opis:

1) celów dotyczących systemu jakości, struktury organizacyjnej, zakresu kompetencji i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do jakości jednostki pływającej lub jej elementu;

2) sposobu produkcji, technik kontroli i zapewnienia jakości, ciągłych lub regularnie podejmowanych działań w dziedzinie jakości;

3) kontroli i prób przeprowadzanych przed, podczas i po zakończeniu produkcji oraz częstotliwość ich przeprowadzania;

4) zapisów z kontroli jakości, takich jak sprawozdania z inspekcji, dane z prób i kalibrowania, dane o kwalifikacjach zaangażowanego personelu;

5) środków stosowanych do nadzoru dla osiągnięcia wymaganej jakości jednostki pływającej lub jej elementu oraz skutecznego funkcjonowania systemu jakości.

5.9. Notyfikowana jednostka ocenia system jakości w celu stwierdzenia w formie decyzji, czy spełnia wymagania, o których mowa w pkt 5.6, przyjmując, że wymagania te zostały spełnione, przy zastosowaniu norm zharmonizowanych dotyczących systemów jakości.

5.10. W skład zespołu audytorów powinna wchodzić przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w ocenianiu zagadnień technicznych dotyczących danej jednostki pływającej lub jej elementu. Procedura oceny powinna obejmować inspekcję w zakładzie producenta.

5.11. Producent powinien zostać powiadomiony o podjętej decyzji, o której mowa w pkt 5.9. Powiadomienie to powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych badań oraz uzasadnienie podjętej decyzji.

5.12. Producent wypełnia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakości i zapewnia utrzymywanie go tak, aby był on właściwy i skuteczny.

5.13. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel informuje notyfikowaną jednostkę, która zatwierdziła system jakości, o wszelkich zamierzonych modyfikacjach tego systemu.

5.14. Notyfikowana jednostka bada proponowane zmiany i decyduje, czy tak zmodyfikowany system jakości spełnia wymagania, o których mowa w pkt 5.6, oraz czy konieczna jest powtórna ocena.

5.15. Notyfikowana jednostka powiadamia producenta o podjętej decyzji. Powiadomienie to powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych badań i uzasadnienie decyzji.

5.16. Celem nadzoru prowadzonego na odpowiedzialność notyfikowanej jednostki jest upewnienie się, czy producent wypełnia swe zobowiązania, wynikające z zatwierdzonego systemu jakości.

5.17. Producent powinien umożliwić notyfikowanej jednostce dostęp do stanowisk produkcyjnych, kontroli i prób oraz magazynów, w celu przeprowadzenia inspekcji, oraz udostępnić niezbędne informacje, a w szczególności:

1) dokumentację systemu jakości, o której mowa w pkt 5.7;

2) zapisy kontroli jakości, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane z prób i kalibrowania, dane o kwalifikacjach zaangażowanego personelu.

5.18. Notyfikowana jednostka przeprowadza okresowe kontrole celem upewnienia się, czy producent utrzymuje i stosuje system jakości oraz przekazuje producentowi sprawozdania z takich kontroli.

5.19. Notyfikowana jednostka może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane wizytacje. Podczas takich wizytacji notyfikowana jednostka może przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie badań celem sprawdzenia, czy system jakości funkcjonuje prawidłowo. Notyfikowana jednostka przedstawia producentowi sprawozdanie z takich wizytacji, a w przypadku przeprowadzenia badań, ich wyniki.

5.20. Producent powinien przechowywać do wglądu, przez co najmniej 10 lat od wyprodukowania ostatniej jednostki pływającej lub jej elementu, następujące dokumenty:

1) dotyczące systemu jakości, o których mowa w pkt 5.7;

2) zmiany i modyfikacje systemu jakości, o których mowa w pkt 5.13;

3) decyzje i sprawozdania notyfikowanej jednostki, o których mowa w pkt 5.14, 5.18 i 5.19.

5.21. Notyfikowana jednostka powinna udostępniać innym notyfikowanym jednostkom informacje o decyzjach dotyczących wydanych oraz wycofanych zatwierdzeń systemów jakości.

6. Weryfikacja wyrobu - moduł F.

6.1. Weryfikacja wyrobu jest procedurą, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia i oświadcza, że jednostka pływająca lub jej element są zgodne z wzorcem wyrobu, określonym w świadectwie badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, oraz spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu.

6.2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności, o której mowa w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce pływającej lub jej elemencie oznakowanie CE, o którym mowa w § 47 rozporządzenia.

6.3. Producent podejmuje wszelkie konieczne środki, aby proces produkcji zapewnił zgodność jednostki pływającej lub jej elementu z wzorcem wyrobu, określonym w świadectwie badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE, oraz aby spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu.

6.4. Notyfikowana jednostka przeprowadza odpowiednie badania i próby celem sprawdzenia zgodności jednostki pływającej lub jej elementu z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, sprawdzając albo każdą jednostkę pływającą lub jej element, jak określono w pkt 6.6-6.7, albo losowo wybraną jednostkę pływającą lub jej element, jak określono w pkt 6.9-6.13, zgodnie z wyborem producenta.

6.5. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przechowuje kopię świadectwa badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE przez co najmniej 10 lat od daty wyprodukowania ostatniej jednostki pływającej lub jej elementu.

6.6. Każda jednostka pływająca lub jej elementy są oddzielnie badane i poddawane próbom określonym w normach, o których mowa w § 44 rozporządzenia, lub są poddawane równoważnym próbom, w celu sprawdzenia zgodności jednostki pływającej lub jej elementu z wzorcem wyrobu określonym w świadectwie badania reprezentatywnego wzorca wyrobu WE oraz z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

6.7. Notyfikowana jednostka nanosi lub zleca naniesienie swojego numeru identyfikacyjnego na każdą zatwierdzoną jednostkę pływającą lub jej element oraz sporządza pisemne świadectwo zgodności w oparciu o przeprowadzone próby.

6.8. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien przedstawiać na żądanie świadectwo zgodności wystawione przez notyfikowaną jednostkę.

6.9. Producent przedstawia do badań jednostki pływające lub jej elementy w postaci jednolitej partii i podejmuje wszelkie konieczne środki, aby proces produkcji zapewniał jednolitość każdej wyprodukowanej partii.

6.10. W celu sprawdzenia należy przedstawić wszystkie jednostki pływające lub ich elementy w formie jednolitej partii. Z każdej partii zostaje wybrana losowo próbka. Próbka ta jest badana i poddawana próbom określonym w normach, o których mowa w § 44 rozporządzenia, lub jest poddawana równoważnym próbom, w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, a także w celu stwierdzenia, czy partia zostanie przyjęta czy odrzucona.

6.11. Na procedurę losową, o której mowa w pkt 6.10, składają się:

1) stosowana metoda statystyczna;

2) plan pobierania próbek i opis jego realizacji.

6.12. W przypadku zatwierdzenia partii, notyfikowana jednostka nanosi lub zleca naniesienie swojego numeru identyfikacyjnego na każdą zatwierdzoną jednostkę pływającą lub jej element oraz sporządza pisemne świadectwo zgodności w oparciu o przeprowadzone próby.

6.13. Jeżeli partia zostaje odrzucona, notyfikowana jednostka lub właściwe władze powinny podjąć stosowne środki, aby zapobiec wprowadzaniu jej do obrotu. W przypadku częstego odrzucania partii, notyfikowana jednostka może zawiesić weryfikację losową.

6.14. Producent może oznaczyć jednostkę pływającą lub jej element podczas procesu produkcji numerem identyfikacyjnym notyfikowanej jednostki na jej odpowiedzialność.

7. Weryfikacja jednostkowa - moduł G.

7.1. Weryfikacja jednostkowa jest procedurą, poprzez którą producent zapewnia i oświadcza, że jednostka pływająca lub jej element, dla których zostało wydane świadectwo zgodności, o którym mowa w pkt 7.4, jest zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

7.2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności, o której mowa w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce pływającej lub jej elemencie oznakowanie CE, o którym mowa w § 47 rozporządzenia.

7.3. Notyfikowana jednostka bada jednostkę pływającą lub jej element oraz przeprowadza próby określone w normach, o których mowa w § 44 rozporządzenia, lub próby równoważne, w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

7.4. Notyfikowana jednostka nanosi lub zleca naniesienie swojego numeru identyfikacyjnego na zatwierdzonej jednostce pływającej lub jej elemencie oraz sporządza pisemne świadectwo zgodności w oparciu o przeprowadzone próby.

7.5. Dokumentacja techniczna, o której mowa w pkt 1.5-1.9, powinna umożliwiać zrozumienie projektu, procesu produkcji i użytkowania jednostki pływającej lub jej elementu oraz pozwolić na ocenę zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

8. Pełne zapewnienia jakości - moduł H.

8.1. Pełne zapewnienie jakości jest procedurą, poprzez którą producent, który spełnia wymagania, o których mowa w pkt 8.3, zapewnia i oświadcza, że jednostki pływające lub ich elementy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu.

8.2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności, o której mowa w pkt 1.3 i 1.4, i umieszcza na jednostce pływającej lub jej elemencie oznakowanie CE, o którym mowa w § 47 rozporządzenia. Za oznakowaniem CE należy umieścić numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za nadzór.

8.3. Producent powinien stosować zatwierdzony system jakości dotyczący projektowania, produkcji, inspekcji końcowych i prób, a także podlega nadzorowi notyfikowanej jednostki.

8.4. Producent składa w notyfikowanej jednostce wniosek o dokonanie oceny swojego systemu jakości. Wniosek powinien zawierać:

1) dane na temat przewidywanej kategorii jednostki pływającej;

2) dokumentację dotyczącą systemu jakości.

8.5. System jakości powinien zapewniać zgodność jednostek pływających lub ich elementów z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

8.6. Wszystkie środki, wymagania i zasady przyjęte przez producenta powinny być udokumentowane w sposób systematyczny i uporządkowany, w formie ksiąg jakości, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości powinna umożliwiać spójną analizę programów i planów jakości oraz sprawozdań.

8.7. Dokumentacja, o której mowa w pkt 8.6, zawiera w szczególności opis:

1) celów systemu jakości, struktury organizacyjnej, zakresu kompetencji i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do jakości jednostki pływającej lub jej elementu;

2) technicznej specyfikacji projektu, łącznie z zastosowanymi normami, a także, o ile normy, o których mowa w § 44 rozporządzenia, nie są stosowane w całości, środków przewidzianych dla zapewnienia, że są spełnione zasadnicze wymagania, określone w rozporządzeniu;

3) technik oraz ciągłych lub systematycznie podejmowanych działań, wykorzystywanych przy projektowaniu jednostek pływających danej kategorii, dotyczących opracowania i sprawdzania projektów;

4) sposobu produkcji, technik kontroli i zapewnienia jakości, ciągłych lub regularnie podejmowanych działań w dziedzinie jakości;

5) kontroli i prób przeprowadzanych przed, podczas i po zakończeniu produkcji oraz częstotliwość ich dokonywania;

6) zapisów z kontroli jakości, takich jak sprawozdania z inspekcji, dane z prób i kalibrowania, dane o kwalifikacjach zaangażowanego personelu;

7) środków stosowanych do nadzoru nad utrzymywaniem wymaganej jakości jednostki pływającej lub jej elementu oraz skutecznym funkcjonowaniem systemu jakości.

8.8. Notyfikowana jednostka ocenia system jakości w celu określenia, czy spełnia on wymagania, o których mowa w pkt 8.5-8.7, przyjmując, że wymagania dotyczące systemu jakości zostały spełnione, jeśli zastosowano odpowiednią normę zharmonizowaną.

8.9. W skład zespołu audytorów powinna wchodzić przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w ocenianiu zagadnień technicznych dotyczących danej jednostki pływającej lub jej elementu. Procedura oceny systemu jakości powinna obejmować inspekcję w zakładzie producenta.

8.10. Producent powinien zostać powiadomiony o podjętej decyzji. Powiadomienie to powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych badań oraz uzasadnienie podjętej decyzji.

8.11. Producent wypełnia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakości i zapewnia utrzymywanie go tak, aby był on właściwy i skuteczny.

8.12. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel informuje notyfikowaną jednostkę, która zatwierdziła system jakości, o wszelkich zamierzonych modyfikacjach tego systemu.

8.13. Notyfikowana jednostka bada proponowane zmiany i decyduje, czy tak zmodyfikowany system spełnia wymagania, o których mowa w pkt 8.5-8.7, oraz czy konieczna jest powtórna ocena.

8.14. Notyfikowana jednostka powiadamia producenta o podjętej decyzji. Powiadomienie to powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych badań i uzasadnienie decyzji.

8.15. Celem nadzoru prowadzonego na odpowiedzialność notyfikowanej jednostki jest upewnienie się, czy producent wypełnia swoje zobowiązania, wynikające z zatwierdzonego systemu jakości.

8.16. Producent powinien umożliwić notyfikowanej jednostce dostęp do stanowisk produkcyjnych, kontroli i prób, oraz magazynów, w celu przeprowadzenia inspekcji, oraz udostępnić wszystkie niezbędne informacje, a w szczególności:

1) dokumentację systemu jakości, o której mowa w pkt 8.6 i 8.7;

2) zapisy z kontroli jakości, które są przewidziane w procesie projektowania objętym systemem jakości, takie jak: wyniki analiz, obliczeń, prób;

3) zapisy z kontroli jakości, które są przewidziane w procesie produkcji objętym systemem jakości, takich jak: sprawozdania z inspekcji, dane z prób i kalibrowania, dane o kwalifikacjach zaangażowanego personelu.

8.17. Notyfikowana jednostka przeprowadza okresowe kontrole celem upewnienia się, że producent utrzymuje i stosuje system jakości oraz przekazuje producentowi sprawozdania z takich kontroli.

8.18. Notyfikowana jednostka może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane wizytacje. Podczas takich wizytacji notyfikowana jednostka może, jeżeli jest to konieczne, przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie badań celem sprawdzenia, czy system jakości funkcjonuje prawidłowo. Notyfikowana jednostka przedstawia producentowi sprawozdanie z takich wizytacji, a w przypadku przeprowadzenia badań, ich wyniki.

8.19. Producent powinien przechowywać do wglądu, przez co najmniej 10 lat od wyprodukowania ostatniej jednostki pływającej lub jej elementu, następujące dokumenty:

1) dotyczące systemu jakości, o których mowa w pkt 8.6 i 8.7;

2) zmiany i modyfikacje systemu jakości, o których mowa w pkt 8.12;

3) decyzje i sprawozdania notyfikowanej jednostki, o których mowa w pkt 8.14, 8.17 i 8.18.

8.20. Notyfikowana jednostka powinna przekazywać innym notyfikowanym jednostkom informacje dotyczące wydanych oraz wycofanych zatwierdzeń systemów jakości.