Zakres i tryb współpracy Straży Parku z Policją oraz zakres działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposób sprawowania tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu i trybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli

Na podstawie art. 108 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Straż Parku współpracuje z Policją w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w parkach narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia.
W zakresie, o którym mowa w § 1, komendanci Straży Parków współpracują z właściwymi miejscowo komendantami wojewódzkimi, powiatowymi (miejskimi) oraz komendantami komisariatów Policji.
Współpraca Straży Parku z Policją w zakresie, o którym mowa w § 1, odbywa się przez wzajemne udzielanie pomocy.
Wzajemne udzielanie pomocy, o której mowa w § 3, polega na:
1)
pomocy dla Straży Parku ze strony Policji:
a)
w szkoleniu podstawowym funkcjonariuszy Straży Parku,
b)
w przypadkach związanych z odmową wylegitymowania się sprawcy, zabezpieczaniu przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia,
c)
w przeszukiwaniu pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
d)
w zatrzymywaniu i dokonywaniu kontroli środków transportu w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2)
pomocy dla organów Policji ze strony Straży Parku w zakresie:
a)
ustalenia tożsamości osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa i wykroczenia, poszukiwanych przez Policję i przebywających na obszarze parku narodowego,
b)
zabezpieczania śladów przestępstw lub wykroczeń popełnionych w parkach narodowych,
c)
prowadzonego przez Policję postępowania przygotowawczego, jeżeli przedmiotem kradzieży było mienie pochodzące z obszaru parku narodowego.
1.
Zakres działań Straży Parku podlegający kontroli Policji obejmuje:
1)
zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądanie zawartości bagaży;
2)
przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc;
3)
zabezpieczanie jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków służących do ich popełnienia;
4)
kontrolę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody.
2.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, Policja przeprowadza, badając zgodność działań Straży Parku z przepisami prawa, podejmowanych w zakresie:
1)
dokumentacji uzasadniających podjęcie stosownych działań, o których mowa w ust. 1;
2)
dokumentacji przeprowadzonych działań, o których mowa w ust. 1;
3)
postępowania Straży Parku z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi pochodzącymi z dokonanych przestępstw lub wykroczeń.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 138), które zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) w zakresie uregulowanym w § 4-7 traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.