§ 6. - Zakres i tryb współpracy Straży Parku z Policją oraz zakres działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposób sprawowania tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)