Funkcjonowanie Straży Parku w parkach narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.30.138

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 kwietnia 1993 r.
w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych. *

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:

Funkcjonowanie Straży Parku

§  1.
1.
Podstawową komórką organizacyjną Straży Parku jest posterunek Straży Parku.
2.
Posterunkiem, o którym mowa w ust. 1, kieruje komendant posterunku podległy dyrektorowi parku. Skład osobowy posterunku nie może być mniejszy niż dwie osoby.
3.
W ramach posterunku dyrektor parku może tworzyć grupy terenowe. Grupą terenową kieruje dowódca grupy podlegający komendantowi posterunku.
§  2.
1.
Straż Parku wykonuje służbę w terenie w formie co najmniej dwuosobowych patroli, organizowanych przez komendanta posterunku lub dowódcę grupy terenowej.
2.
W skład patrolu mogą wchodzić także pracownicy Służby Parków Narodowych zatrudnieni na stanowiskach: nadleśniczego, leśniczego, podleśniczego i strażnika.
3.
Organizujący patrol wyznacza jego dowódcę.
§  3.
1.
Straż Parku działa na podstawie miesięcznych planów pracy opracowanych przez komendanta posterunku, zatwierdzonych przez dyrektora parku, i doraźnych poleceń dyrektora parku, komendanta posterunku lub dowódcy grupy terenowej.
2.
W celu udokumentowania przebiegu służby funkcjonariusze Straży Parku są obowiązani do prowadzenia ksiąg służbowych.
3.
Na podstawie ksiąg służbowych funkcjonariusze Straży Parku sporządzają miesięczne raporty, które przedstawiają dyrektorowi parku z zachowaniem drogi służbowej. Dyrektor parku może zażądać składania doraźnych informacji o przebiegu służby.

Współpraca Policji ze Strażą Parku oraz sprawowanie nadzoru przez Policję nad tą Strażą

§  4.
1.
Straż Parku współpracuje z Policją przy ochronie mienia, zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.
2.
Współpraca Straży Parku z Policją obejmuje:
1)
zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko ochronie przyrody w parkach narodowych, a w szczególności:
a)
kradzieży drewna,
b)
kłusownictwa,
c)
naruszenia ochrony rzadkich gatunków fauny i flory,
2)
ochronę mienia parków narodowych,
3)
podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony przyrody parków narodowych,
4)
współdziałanie w zakresie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania broni i amunicji,
5)
podejmowanie innych uzgodnionych działań.
3.
Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się między:
1)
Dyrektorem Krajowego Zarządu Parków Narodowych i Komendantem Głównym Policji,
2)
dyrektorem parku a właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Policji.
4.
Współpraca Straży Parku z Policją w zakresie określonym w ust. 1 odbywa się przez:
1)
wzajemną wymianę informacji,
2)
organizowanie wspólnych akcji w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
3)
udzielanie, w miarę możliwości, przez Policję pomocy Straży Parku w zdarzeniach, w których siły Straży Parku są niewystarczające, szczególnie w odniesieniu do zorganizowanych grup przestępczych lub w razie trudności w ujęciu sprawcy przestępstwa,
4)
odpłatną pomoc jednostek Policji w przeprowadzaniu szkoleń funkcjonariuszy Straży Parku oraz w wyposażeniu Straży Parku w broń i amunicję do tej broni,
5)
udzielanie przez Straż Parku, na wniosek organu Policji skierowany do dyrektora parku, pomocy w akcjach prowadzonych przez Policję na terenie parku narodowego.
§  5.
1.
Dyrektor parku narodowego i komendant wojewódzki Policji uzgadniają wieloletnie i roczne plany współpracy Straży Parku z Policją na obszarze swojego działania, a w szczególności w zakresie zwalczania kradzieży drewna, kłusownictwa i nielegalnego pozyskiwania runa leśnego.
2.
Dyrektor parku wraz z komendantem wojewódzkim Policji raz do roku dokonują oceny stanu zagrożeń oraz efektów współpracy.
§  6.
Dyrektor parku może zatrudnić funkcjonariusza Straży Parku po uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta wojewódzkiego Policji co do możliwości spełniania przez kandydata na to stanowisko kryteriów określonych w przepisach o broni i amunicji.
§  7.
1.
Komendant Główny Policji oraz właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji, w ramach nadzoru, może dokonywać kontroli czynności funkcjonariuszy Straży Parku pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz oceniać umiejętności zawodowe tych funkcjonariuszy.
2.
Właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji może żądać od dyrektora parku okresowych sprawozdań z czynności funkcjonariuszy Straży Parku.

Przydział, ewidencjonowanie i przechowywanie broni, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu

§  8.
Przydziału broni palnej krótkiej, zwanej dalej "bronią palną", amunicji i ręcznych miotaczy gazu, a także zezwoleń na zakup broni gazowej dla parku narodowego - dokonuje komendant wojewódzki Policji na pisemny wniosek dyrektora parku narodowego zgodnie z przepisami o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
§  9.
1.
Funkcjonariusz Straży Parku zatrudniony w parku narodowym otrzymuje do pracy broń palną lub broń gazową oraz amunicję i ręczny miotacz gazu.
2.
Nadleśniczy, leśniczy, podleśniczy i strażnik zatrudnieni w parku narodowym mogą otrzymać do pracy broń palną lub broń gazową oraz amunicję i ręczny miotacz gazu.
3.
Wydanie broni palnej i gazowej oraz amunicji następuje po przeszkoleniu i przeprowadzeniu sprawdzenia znajomości przepisów dotyczących:
1)
użycia broni palnej i gazowej, a także ręcznego miotacza gazu,
2)
zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, bronią gazową, amunicją i ręcznym miotaczem gazu.
4.
Szkolenie oraz sprawdzenie znajomości przepisów w zakresie spraw, o których mowa w ust. 3, organizuje dyrektor parku narodowego z udziałem przedstawicieli Policji, w oparciu o program zatwierdzony przez Dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Policji.
§  10.
1.
Park narodowy prowadzi magazyn broni palnej, broni gazowej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu, zwany dalej "magazynem".
2.
Magazyn, o którym mowa w ust. 1, powinien:
1)
stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, usytuowane w miarę możliwości na piętrze,
2)
być wyposażony w sprzęt gaśniczy,
3)
posiadać specjalne zabezpieczenie, w tym:
a)
drzwi - przez obicie ich blachą grubości powyżej 2 mm oraz zamknięcie minimum na dwa zamki patentowe i żelazną sztabę,
b)
okien - przez osłonięcie ich siatką metalową i kratami metalowymi.
3.
Broń palną, broń gazową, amunicję i ręczne miotacze gazu należy przechowywać w zamkniętej żelaznej szafie znajdującej się w magazynie.
4.
Przydatność magazynu stwierdza protokołem komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele:
1)
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji,
2)
dyrektora parku narodowego.
5.
Prawo wstępu do magazynu posiada wyłącznie:
1)
osoba upoważniona przez dyrektora parku narodowego do prowadzenia magazynu w parku narodowym lub dyrektor parku w obecności funkcjonariusza Straży Parku,
2)
przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji w obecności osób wymienionych w pkt 1.
6.
W magazynie nie wolno palić tytoniu i używać lamp naftowych, a także wzniecać ognia z innych źródeł.
§  11.
1.
Broń palna, amunicja i ręczne miotacze gazu przydzielone parkowi narodowemu lub broń gazowa nabyta przez park narodowy na potrzeby służbowe podlegają rejestracji w "Książce stanu sprzętu uzbrojenia w parku narodowym", prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wydanie osobom wymienionym w § 9 ust. 1 i 2 oraz zdanie przez te osoby broni palnej, broni gazowej, amunicji i ręcznego miotacza gazu w parku narodowym podlega rejestracji w "Książce wydania i przyjęcia broni i amunicji w parku narodowym", prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi osoba upoważniona do prowadzenia magazynu w parku narodowym; dokumentacja jest przechowywana w tym magazynie.
§  12.
1.
Funkcjonariusz Straży Parku, nadleśniczy, leśniczy, podleśniczy i strażnik po zakończeniu pracy są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, do codziennego zdania do magazynu broni palnej, broni gazowej, amunicji i ręcznego miotacza gazu.
2.
Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli na polecenie dyrektora parku narodowego funkcjonariusz Straży Parku, nadleśniczy, leśniczy, podleśniczy i strażnik wykonują zadania wymagające przebywania w terenie poza godzinami pracy w parku narodowym.
§  13.
Funkcjonariusz Straży Parku, nadleśniczy, leśniczy, podleśniczy i strażnik w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2, są obowiązani przechowywać broń palną, broń gazową, amunicję oraz ręczny miotacz gazu w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom niepowołanym, w metalowych kasetach, przytwierdzonych na stałe do konstrukcji budynku.
§  14.
Funkcjonariusz Straży Parku, nadleśniczy, leśniczy, podleśniczy i strażnik, któremu wydano broń palną, broń gazową lub ręczny miotacz gazu, jest obowiązany, w czasie wykonywania obowiązków służbowych, posiadać przy sobie świadectwo broni oraz legitymację służbową.
§  15.
Dyrektor parku narodowego jest obowiązany niezwłocznie spowodować zdanie przez funkcjonariusza Straży Parku, nadleśniczego, leśniczego, podleśniczego i strażnika broni palnej, broni gazowej, amunicji oraz ręcznego miotacza gazu do magazynu w przypadku:
1)
rozwiązania stosunku pracy,
2)
nieprzestrzegania zasad przechowywania broni palnej, broni gazowej, amunicji i ręcznego miotacza gazu,
3)
podejrzenia użycia broni palnej, broni gazowej, amunicji lub ręcznego miotacza gazu - niezgodnie z ich przeznaczeniem.
§  16.
Dyrektor parku narodowego jest obowiązany powiadomić niezwłocznie komendanta wojewódzkiego Policji o zdaniu broni palnej, broni gazowej, amunicji i ręcznego miotacza gazu do magazynu w przypadkach, o których mowa w § 15.

Przepis końcowy

§  17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KSIĄŻKA STANU SPRZĘTU UZBROJENIA W PARKU NARODOWYM

Nazwa broniKaliberNumerRok produkcjiIlość magazynkówIlość amunicjiWyposażenie dodatkowe (wymienić jakie i ile)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KSIĄŻKA WYDANIA I PRZYJĘCIA BRONI I AMUNICJI W PARKU NARODOWYM

DataGodzinaNazwisko i imię AdresPotwierdzenie wydania z magazynu broni i amunicjiPodpisyPotwierdzenie przyjęcia broniPodpisy
funkcjo-nariuszanazwa bronikalibernumerrok pro-duk-cjiilość maga-zyn-kówilość amuni-cjiwyda-jącyprzyj-mu-jącydatagodzinawyszczegól-nienie przedmiotówzdającyprzyjmu-jący
brońamunicja
* Z dniem 2 grudnia 2004 r. nin. rozporządzenie utraciło moc w części dotyczącej przydziału, ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz przydziału, przechowywania i ewidencji tych środków (Dz.U.04.245.2457).