§ 4. - Zakres i tryb współpracy Straży Parku z Policją oraz zakres działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposób sprawowania tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  4.
Wzajemne udzielanie pomocy, o której mowa w § 3, polega na:
1)
pomocy dla Straży Parku ze strony Policji:
a)
w szkoleniu podstawowym funkcjonariuszy Straży Parku,
b)
w przypadkach związanych z odmową wylegitymowania się sprawcy, zabezpieczaniu przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia,
c)
w przeszukiwaniu pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
d)
w zatrzymywaniu i dokonywaniu kontroli środków transportu w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2)
pomocy dla organów Policji ze strony Straży Parku w zakresie:
a)
ustalenia tożsamości osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa i wykroczenia, poszukiwanych przez Policję i przebywających na obszarze parku narodowego,
b)
zabezpieczania śladów przestępstw lub wykroczeń popełnionych w parkach narodowych,
c)
prowadzonego przez Policję postępowania przygotowawczego, jeżeli przedmiotem kradzieży było mienie pochodzące z obszaru parku narodowego.