§ 5. - Zakres i tryb współpracy Straży Parku z Policją oraz zakres działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposób sprawowania tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  5.
1.
Zakres działań Straży Parku podlegający kontroli Policji obejmuje:
1)
zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądanie zawartości bagaży;
2)
przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc;
3)
zabezpieczanie jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków służących do ich popełnienia;
4)
kontrolę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody.
2.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, Policja przeprowadza, badając zgodność działań Straży Parku z przepisami prawa, podejmowanych w zakresie:
1)
dokumentacji uzasadniających podjęcie stosownych działań, o których mowa w ust. 1;
2)
dokumentacji przeprowadzonych działań, o których mowa w ust. 1;
3)
postępowania Straży Parku z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi pochodzącymi z dokonanych przestępstw lub wykroczeń.