Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2219

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45b pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) załączników do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:
a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
e) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
f) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
g) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
h) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2017 r.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PIT-36 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PIT-36L ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PIT-37 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PIT-38 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PIT-39 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PIT/B INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PIT/BR INFORMACJA O ODLICZENIU OD PODSTAWY OBLICZENIA PODATKU KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PIT/D INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PIT/DS INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PIT/M INFORMACJA O DOCHODACH MAŁOLETNICH DZIECI, PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZNEMU OPODATKOWANIU Z DOCHODAMI RODZICÓW W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PIT/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PIT/Z INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZONEJ PRZEZ PODATNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY, OSIĄGNIĘTEGO (PONIESIONEJ) W ROKU PODATKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

PIT/ZG INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z ZAGRANICY I ZAPŁACONYM PODATKU W ROKU PODATKOWYM

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001, z 2016 r. poz. 440 oraz z 2017 r. poz. 536), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. poz. 528).