[Delegacja ustawowa] - Art. 45b. - Podatek dochodowy od osób fizycznych. - Dz.U.2021.1128 t.j. - OpenLEX

Art. 45b. - [Delegacja ustawowa] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1128 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  45b.  454 [Delegacja ustawowa]
1.  455
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory:
1) 456
 deklaracji, o których mowa w art. 30da ust. 14, art. 30h ust. 4, art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a, art. 42e ust. 5 oraz art. 43 ust. 1;
2)
informacji, o których mowa w art. 21 ust. 46, art. 26ha ust. 10, art. 30dg ust. 1, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 41 ust. 4i, art. 42 ust. 2, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 oraz art. 52jb ust. 7;
3)
oświadczeń, o których mowa w art. 30j ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 pkt 2, art. 35 ust. 4 oraz art. 45c ust. 3a;
4)
rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8;
5)
zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1-1aa.
2.  457
 Wzory, o których mowa w ust. 1, zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:
1)
nazwę, symbol oraz wariant formularza;
2)
dane identyfikacyjne;
3)
objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.
454 Art. 45b zmieniony przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 grudnia 2021 r.
455 Art. 45b ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 5 pkt 18 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2022 r.
456 Art. 45b ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 5 pkt 18 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2022 r.
457 Art. 45b ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez art. 5 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2022 r.