Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1387 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  45b.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1,
2) (uchylony),
3) rocznego obliczenia podatku wraz z informacją, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8,
4) zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a,
5) oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 i art. 35 ust. 4
6) (uchylony)

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.