Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37) - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37)

Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37)

Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37)

Procedura pozwala ustalić, czy osoba fizyczna powinna złożyć za zakończony rok zeznanie PIT na formularzu PIT-36 czy PIT-37.

Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37) podatnik podatnik czy osoba fizyczna odlicza tzw. minimalny podatek dochodowy? osoba fizyczna zeznanie roczne powinna złożyć na formularzu PIT-37 osoba fizyczna zeznanie roczne powinna złożyć na formularzu PIT-36 osoba fizyczna obowiązana jest złożyć zeznanie roczne za zakończony rok czy w zakończonym roku przychody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej osoba fizyczna uzyskała wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Polski i wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innego podmiotu obowiązanego do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów)? czy w zakończonym roku osoba fizyczna prowadziła podlegającą opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej działalność gospodarczą lub podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej działy specjalne produkcji rolnej? czy osoba fizyczna jest obowiązana doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci? czy osoba fizyczna obniża dochody o stratę z lat ubiegłych? tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: osoba fizyczna obowiązana jest złożyć zeznanie roczne za zakończony rok

Jak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie to jest składane na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników spełniających szereg określonych na nim warunków. Pozowali podatnicy składają zeznanie roczne na formularzu PIT-36.

WZÓR - ZEZNANIE PIT-36

WZÓR - ZEZNANIE PIT-37

Krok: czy w zakończonym roku przychody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej osoba fizyczna uzyskała wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Polski i wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innego podmiotu obowiązanego do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów)?

Zeznania roczne na formularzu PIT-37 mogą być składane tylko przez podatników, którzy w rozliczanym roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innego podmiotu obowiązanego do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów) uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. A zatem uzyskanie w rozliczanym roku podatkowym:

1) przychodu opodatkowanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika lub innego podmiotu obowiązanego do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), lub

2) przychodu opodatkowanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej ze źródła położonego poza terytorium Polski

- skutkuje obowiązkiem złożenia za ten rok zeznania na formularzu PIT-36.