Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37)

Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37)

Zeznanie PIT - wybór rodzaju podstawowego składanego za zakończony rok (PIT-36 czy PIT-37)

Procedura pozwala ustalić, czy osoba fizyczna powinna złożyć za zakończony rok zeznanie PIT na formularzu PIT-36 czy PIT-37.

Krok: osoba fizyczna obowiązana jest złożyć zeznanie roczne za zakończony rok

Jak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie to jest składane na formularzu PIT-36 lub PIT-37, których aktualnie obowiązujące wzory określają załączniki nr 1 i 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z 11.12.2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2434). Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników spełniających szereg określonych na nim warunków. Pozowali podatnicy składają zeznanie roczne na formularzu PIT-36.

WZÓR - ZEZNANIE PIT-36

WZÓR - ZEZNANIE PIT-37

Krok: czy w zakończonym roku przychody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej osoba fizyczna uzyskała wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Polski i wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innego podmiotu obowiązanego do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów)?

Zeznania roczne na formularzu PIT-37 mogą być składane tylko przez podatników, którzy w rozliczanym roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innego podmiotu obowiązanego do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów) uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. A zatem uzyskanie w rozliczanym roku podatkowym:

1) przychodu opodatkowanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika lub innego podmiotu obowiązanego do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), lub

2) przychodu opodatkowanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej ze źródła położonego poza terytorium Polski

- skutkuje obowiązkiem złożenia za ten rok zeznania na formularzu PIT-36.