Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2236

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45b pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L/PIT-36LS), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) załączników do zeznań PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:
a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
e) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
f) informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy (PIT/MIT), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
g) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
h) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,
i) informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2018 r.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2219).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PIT-36/PIT-36S* ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PIT-36L/PIT-36LS* ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PIT-37 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PIT-38 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PIT-39 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PIT/B INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W ROKU PODATKOWY ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PIT/BR INFORMACJA O ODLICZENIU OD PODSTAWY OBLICZENIA PODATKU KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PIT/D INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PIT/DS INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PIT/M INFORMACJA O DOCHODACH MAŁOLETNICH DZIECI, PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU OPODATKOWANIU Z DOCHODAMI RODZICÓW W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PIT/MIT INFORMACJA O ŚRODKACH TRWAŁYCH ORAZ PRZYCHODACH SKŁADANA PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZANEGO DO ZAPŁATY PODATKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 30G USTAWY W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PIT/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

PIT/Z INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZONEJ PRZEZ PODATNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY, OSIĄGNIĘTEGO (PONIESIONEJ) W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

PIT/ZG INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ZAGRANICY I ZAPŁACONYM PODATKU W ROKU PODATKOWYM ...

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).