[Podmioty prowadzące leczenie odwykowe; dobrowolność i nieodpłatność leczenia odwykowego] - Art. 21. - Wychowanie w trzeźwości... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Podmioty prowadzące leczenie odwykowe; dobrowolność i nieodpłatność leczenia odwykowego] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  21.  [Podmioty prowadzące leczenie odwykowe; dobrowolność i nieodpłatność leczenia odwykowego]
1. 
Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzi się w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zwanych dalej "zakładami leczniczymi".
2. 
Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.
3. 
Od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane przez zakłady lecznicze.