Czy do działalności komercyjnych ośrodków leczenia uzależnień stosuje się przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy u.w.t.  stosuje się również do działalności prywatnych (komercyjnych) ośrodków leczenia uzależnień, wpisanych do rejestru wojewody jako podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze zakłady lecznicze?

Czy prywatny ośrodek leczenia uzależnień, będący zakładem leczniczym i udzielający wyłącznie świadczeń komercyjnie (nie mający podpisanej umowy z NFZ), może pobierać opłaty od osób uzależnionych od alkoholu za świadczenia w zakresie leczenia odwykowego, wobec brzmienia przepisu art. 21 ust. 3 u.w.t.?

Czy ośrodkiem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, będącym zakładem leczniczym prywatnego ośrodka leczenia uzależnień (podmiotu leczniczego wpisanego do rejestru wojewody, ale nie mającego zawartej z NFZ żadnej umowy na udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych) musi kierować lekarz specjalista w dziedzinach wymienionych w par. 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz.U. poz. 2410)  i zgodnie z tym przepisem, czy też rozporządzenie nie ma zastosowania do takich prywatnych podmiotów, udzielających świadczeń wyłącznie komercyjnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX