Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.32.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 kwietnia 1933 r.
o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Na podstawie art. 18 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 211), którego jednolity tekst ogłoszony został w obwieszczeniu z dnia 28 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 661) zarządzam co następuje:
Taksometry nowe (nowowyrabiane) oraz taksometry, sprowadzone z zagranicy przez sprzedawców i pośredników w sprzedaży, mogą. być przeznaczone do sprzedaży lub oddane do użytku dopiero wówczas gdy zostaną przez urząd miar sprawdzone w pracowni urzędu i zaopatrzone w cechę tego urzędu, zamykającą dostęp do mechanizmu zawartego w osłonie.

Do zgłoszenia do urzędu miar celem sprawdzenia nowych taksometrów, wytworzonych w kraju, obowiązany jest wytwórca, a do zgłoszenia taksometrów, sprowadzonych z zagranicy przez sprzedawców i pośredników w sprzedaży, - ich importer, przyczem taksometry sprowadzone z zagranicy powinny być zgłoszone do sprawdzenia w ciągu 14 dni po otrzymaniu ich z zagranicy.

Taksometry wymienione w § 1 niniejszego rozporządzenia mogą być przechowywane na sprzedaż i sprzedawane tylko wówczas, gdy są zaopatrzone w cechę urzędu miar, zamykającą dostęp do mechanizmu zawartego w osłonie.
Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku, Białej (województwo krakowskie) i Poznania oraz powiatów: warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego, bialskiego (województwo krakowskie) i poznańskiego taksometry naprawiane mogą być przeznaczone do sprzedaży lub oddane do użytku dopiero wówczas, gdy zostaną przez urząd miar sprawdzone w pracowni urzędu i zaopatrzone w cechę, zamykającą dostąp do mechanizmu zawartego w osłonie.

Do zgłoszenia taksometrów tych do urzędu miar celem sprawdzenia obowiązana jest osoba lub zakład, który naprawy dokonał.

Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku, Białej (województwo krakowskie) i Poznania oraz powiatów: warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego, bialskiego (województwo krakowskie) i poznańskiego taksometry, o których mowa w §§ 1 i 3 niniejszego rozporządzenia, po ich wmontowaniu do pojazdów a przed oddaniem do użytku powinny być przez urząd miał sprawdzone w warunkach ich użytkowania i zalegalizowane.

Do uzyskania tej legalizacji obowiązana jest osoba lub zakład, który wmontowania dokonał, o ile wmontowanie to zostało dokonane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1933 r.
1 § 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 listopada 1933 r. (Dz.U.33.91.708) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 września 1934 r. (Dz.U.34.81.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1934 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1934 r. (Dz.U.34.104.929) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 1934 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1935 r. (Dz.U.35.43.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1935 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1935 r. (Dz.U.35.74.467) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 1935 r.

2 § 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 listopada 1933 r. (Dz.U.33.91.708) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 września 1934 r. (Dz.U.34.81.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1934 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1934 r. (Dz.U.34.104.929) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 1934 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1935 r. (Dz.U.35.43.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1935 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1935 r. (Dz.U.35.74.467) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 1935 r.