Zm.: rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i... - Dz.U.1935.43.288 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.43.288

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 1 czerwca 1935 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1931 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Na podstawie aft. 18 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 211), którego jednolity tekst ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia z dnia 28 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 661) zarządzam co następuje:
W §§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 284) wyrazy:

"Na obszarze miast Warszawy i Łodzi oraz powiatów warszawskiego i łódzkiego" zastępuje się wyrazami:

"Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku i Białej (województwo krakowskie) oraz powiatów, warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego i bialskiego (województwo krakowskie)",

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 10 listopada 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzonych z zagranicy (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 929).