Zm.: rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.74.467

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 września 1935 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Na podstawie art. 18 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 211), którego jednolity tekst ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia z dnia 28 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 661), zarządzam co następuje:
W §§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 284), wyrazy:

"Na obszarze miast Warszawy i Łodzi oraz powiatów warszawskiego i łódzkiego" zastępuje się wyrazami:

"Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku, Białej (województwo krakowskie) i Poznania oraz powiatów: warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego, bialskiego (województwo krakowskie) i poznańskiego".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie czternastego dnia po dniu ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 288).