Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.13.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 lutego 1939 r.
o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Na podstawie art. 18 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 72, poz. 661) zarządzam co następuje:
Taksometry nowe (nowowyrabiane) oraz taksometry, sprowadzone z zagranicy przez sprzedawców i pośredników w sprzedaży, mogą być przeznaczone do sprzedaży lub oddane do użytku dopiero wówczas, gdy zostaną przez urząd miar sprawdzone w pracowni urzędu i zaopatrzone w cechę tego urzędu, zamykającą dostęp do mechanizmu zawartego w osłonie.

Do zgłoszenia do urzędu miar celem sprawdzenia nowych taksometrów, wytworzonych w kraju, obowiązany jest wytwórca, a do zgłaszania taksometrów, sprowadzonych z zagranicy przez sprzedawców i pośredników w sprzedaży, - ich importer, przy czym taksometry sprowadzone z zagranicy powinny być zgłoszone do sprawdzenia w ciągu 14 dni po otrzymaniu ich z zagranicy.

Taksometry wymienione w § 1 mogą być przechowywane na sprzedaż i sprzedawane tylko wówczas, gdy są zaopatrzone w cechę urzędu miar, zamykającą dostęp do mechanizmu zawartego w osłonie.
Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku, Białej (województwo krakowskie), Poznania, Gdyni i Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatów: warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego, bialskiego (województwo krakowskie), poznańskiego, morskiego i ostrowskiego taksometry naprawiane mogą być przeznaczone do sprzedaży lub

oddane do użytku dopiero wówczas, gdy zostaną przez urząd miar sprawdzone w pracowni urzędu i zaopatrzone w cechę, zamykającą dostęp do mechanizmu zawartego w osłonie.

Do zgłoszenia taksometrów tych do urzędu miar celem sprawdzenia obowiązana jest osoba lub zakład, który naprawy dokonał.

Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku, Białej (województwo krakowskie), Poznania, Gdyni i Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatów: warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego, bialskiego (województwo krakowskie), poznańskiego, morskiego i ostrowskiego taksometry, o których mowa w §§ 1 i 3, po ich wmontowaniu do pojazdów, a przed oddaniem do użytku, powinny być przez urząd miar sprawdzone w warunkach ich użytkowania i zalegalizowane.

Do uzyskania tej legalizacji obowiązana jest osoba lub zakład, który wmontowania dokonał.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie czternastego dnia po dniu ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 284) oraz rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1935 r. o zmianie tegoż rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr 74, poz. 467).