Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2015

Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych;
2)
przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi;
3)
dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań organów państwowych dotyczących inwestycji w gospodarce wodnej;
4)
składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów realizowanych w gospodarce wodnej;
5)
identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy w Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
7)
opracowanie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich;
8)
prowadzenie, monitorowanie i koordynacja realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, w tym w zakresie inwestycyjnym;
9)
przygotowywanie sprawozdań dotyczących przebiegu i efektów realizacji działań, o których mowa w pkt 8.
1. 
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2. 
Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
Pełnomocnik może w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań.
2. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
3. 
Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
1. 
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.
2. 
Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
1. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
2. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 21, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.