§ 4. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2015

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
§  4. 
Pełnomocnik może w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.