§ 5. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2015

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
§  5. 
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań.
2. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
3. 
Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.