§ 1. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2015

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.