§ 2. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2015

Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych;
2)
przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi;
3)
dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań organów państwowych dotyczących inwestycji w gospodarce wodnej;
4)
składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów realizowanych w gospodarce wodnej;
5)
identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy w Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
7)
opracowanie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich;
8)
prowadzenie, monitorowanie i koordynacja realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, w tym w zakresie inwestycyjnym;
9)
przygotowywanie sprawozdań dotyczących przebiegu i efektów realizacji działań, o których mowa w pkt 8.