§ 7. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2015

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
§  7. 
1. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
2. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 21, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.