Umundurowanie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.4.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1958 r.
w sprawie umundurowania członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje:
1.
Członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa otrzymują umundurowanie służbowe na koszt zakładu pracy, w którym pełnią służbę.
2.
Umundurowanie zasadnicze członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa obejmuje:

- kurtkę, spodnie (dla kobiet spódniczkę) i płaszcz koloru granatowego,

- czapkę koloru granatowego z błękitnym otokiem (dla kobiet beret koloru granatowego),

- koszulę koloru popielatego,

- krawat koloru czarnego,

- obuwie koloru czarnego.

1.
Wzory umundurowania i dystynkcji służbowych dla członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa określa załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Przedmioty umundurowania, które członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa otrzymują na koszt zakładu pracy oraz okresy ich używalności określają wykazy stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego rozporządzenia, przy czym okres używalności umundurowania wydanego po raz pierwszy liczy się od dnia zawiązania stosunku służbowego.
1.
Po upływie okresu używalności lub po rozwiązaniu stosunku służbowego umundurowanie przechodzi na własność członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
2.
W przypadku wydalenia ze służby lub zwolnienia na własną prośbę członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa zobowiązany jest uiścić kwotę odpowiadającą wartości umundurowania, obliczoną za czas od dnia rozwiązania stosunku służbowego do końca okresu używalności umundurowania.
1.
W razie utraty lub zniszczenia umundurowania przed upływem okresu używalności członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa otrzymuje nowe odpowiednie umundurowanie na koszt zakładu pracy, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez winy członka i przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
2.
Jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiły z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1, członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa otrzymuje nowe umundurowanie po uiszczeniu równowartości tej części utraconego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada za czas od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności.
1.
Członkom Korpusu Technicznego Pożarnictwa może być wypłacony równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.
2.
Zasady, wysokość oraz tryb wypłacania równoważnika pieniężnego określi Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Wydanie nowych przedmiotów umundurowania, objętych tabelami nr 2 i nr 3, może nastąpić po upływie okresów zużycia umundurowania wydanego na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
Właściwy minister za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych może przyznać członkom Korpusu Technicznego Pożarnictwa pełniącym służbę w resortowych organach i jednostkach ochrony przeciwpożarowej umundurowanie według zasad określonych dla pracowników zakładów, instytucji i urzędów, w których są zatrudnieni.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1952 r. w sprawie umundurowania Korpusu Technicznego Pożarnictwa (Dz. U. Nr 52, poz. 344).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz innym zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZORY UMUNDUROWANIA I DYSTYNKCJI KORPUSU TECHNICZNEGO POŻARNICTWA

A. Mundur:
Wzór nr 1Kurtka dla szeregowych i podoficerów.
" nr 2Kurtka dla oficerów.
" nr 3Spodnie.
" nr 4Czapka (gabardynowa, sukienna).
" nr 5Płaszcz sukienny.
" nr 6Płaszcz letni.
" nr 7Spódnica dla kobiet.
B. Dystynkcje służbowe i oznaki:
Wzór nr 8Oznaka pożarnicza na czapkę.
" nr 9Oznaka pożarnicza na kurtkę.
" nr 10Dystynkcje służbowe starszego strażaka.
" nr 11Dystynkcje służbowe sekcyjnego.
" nr 12Dystynkcje służbowe młodszego ogniomistrza pożarnictwa.
" nr 13Dystynkcje służbowe ogniomistrza pożarnictwa.
" nr 14Dystynkcje służbowe starszego ogniomistrza pożarnictwa.
" nr 15Dystynkcje służbowe aspiranta pożarnictwa.
" nr 16Dystynkcje służbowe młodszego kapitana pożarnictwa.
" nr 17Dystynkcje służbowe kapitana pożarnictwa.
" nr 18Dystynkcje służbowe starszego kapitana pożarnictwa.
" nr 19Dystynkcje służbowe kapitana szefa.
" nr 20Dystynkcje służbowe kapitana sztabu.
Dystynkcje służbowe i oznaki są koloru złotego.

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA DLA CZŁONKA KORPUSU TECHNICZNEGO POŻARNICTWA W STOPNIU PODOFICERA LUB SZEREGOWCA

Lp.Nazwa przedmiotuJednostka miaryIlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
I. Umundurowanie*) odpowiednio do

okresu

używalności

przedmiotu

umundurowania, do

którego zostały

wydane

1Czapka sukienna (beret)sztuka13
2Furażerka drelichowa"11
3Płaszcz sukienny"13
4Kurtka sukienna"12
5Spodnie sukienne długie (spódnica dla kobiet)"22
6Bluza drelichowa"11
7Oznaki, stopnie i godłokomplet1*)
8Koszula szeregowegosztuka32
9Trzewiki bukatowepar12
II. Materiały dodatkowe
10Zelówki skórzanepar21
11Fleki skórzane"21
Uwaga: Wydawanie trzewików następuje po upływie okresu używalności butów z cholewami, wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.

Podoficer mianowany oficerem otrzymuje z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania:

- czapkę gabardynową,

- kurtkę gabardynową,

- spodnie gabardynowe,

- koszulę oficerską,

- krawat.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA DLA OFICERA KORPUSU TECHNICZNEGO POŻARNICTWA

Lp.Nazwa przedmiotuJednostka miaryIlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
I. Umundurowanie*) odpowiednio do

okresu

używalności

przedmiotu

umundurowania, do

którego zostały

wydane

1Czapka gabardynowa (beret)sztuka1,3
2Płaszcz sukienny"13
3Kurtka gabardynowa"12
4Spodnie gabardynowe długie (spódnica dla kobiet)"12
5Spodnie szewiotowe długie (spódnica dla kobiet)"12
6Bluza drelichowa oficerska"12
7Oznaki stopnia i godłokomplet1*)
8Koszula oficerskasztuka32
9Krawat"12
10Trzewiki wyjściowe oficerskiepar12
II. Przedmioty i materiały dodatkowe
11Zelówki skórzanepar21
12Fleki skórzane"21
Uwaga: Wydanie trzewików następuje po upływie okresu używalności butów z cholewami, wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.