§ 4. - Umundurowanie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.4.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1959 r.
§  4.
1.
W razie utraty lub zniszczenia umundurowania przed upływem okresu używalności członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa otrzymuje nowe odpowiednie umundurowanie na koszt zakładu pracy, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez winy członka i przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
2.
Jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiły z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1, członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa otrzymuje nowe umundurowanie po uiszczeniu równowartości tej części utraconego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada za czas od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności.