Umundurowanie Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.52.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1952 r.
w sprawie umundurowania Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje:
1.
Członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa otrzymują umundurowanie służbowe na koszt zakładu pracy, w którym pełnią służbę.
2.
Uprawnienie do otrzymania umundurowania powstaje z chwilą zawiązania stosunku służbowego.
1.
Wykaz sort mundurowych i czasokres ich zużycia określa tabela, stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
2.
Czasokres zużycia umundurowania liczy się od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostało wydane.
W razie utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego części przed upływem czasokresu zużycia w czasie pełnienia służby lub w związku ze służbą bez winy członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa, otrzymuje on nowe umundurowanie lub jego części bezpłatnie. W innych przypadkach utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego części przed upływem czasokresu zużycia - członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa jest obowiązany nabyć nowe umundurowanie lub jego części na koszt własny.
W razie przeniesienia członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa do innego zakładu pracy prawo do otrzymania nowego umundurowania liczy się od dnia otrzymania umundurowania w poprzednim zakładzie pracy.
1.
Umundurowanie wydane członkom Korpusu Technicznego Pożarnictwa podlega zwrotowi po upływie czasokresu zużycia.
2.
W przypadku rozwiązania stosunku służbowego z członkiem Korpusu Technicznego Pożarnictwa bez ważnej przyczyny lub w przypadkach przejścia jego na emeryturę albo śmierci - umundurowanie nie podlega zwrotowi.
3.
W innych przypadkach rozwiązania stosunku służbowego, nie wymienionych w ust. 2, członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa obowiązany jest zwrócić umundurowanie; jednakże członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa, po upływie roku od wstąpienia do służby w Korpusie, może w przypadkach wyjątkowych za zgodą władzy przełożonej zatrzymać umundurowanie, z tym że obowiązany jest on wówczas uiścić pełną wartość umundurowania z odliczeniem odpowiedniej części tej wartości za czas dotychczasowego używania.
Normy oraz gatunek materiałów na poszczególne sorty mundurowe ustala Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej na wniosek Ministra Gospodarki Komunalnej zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Lekkiego.
1.
Zakłady pracy wydające umundurowanie obowiązane są prowadzić ewidencję wydanego umundurowania.
2.
Członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa otrzymuje kartę mundurową, w której zakład pracy, wydający umundurowanie wpisuje wydane części umundurowania oraz czasokres jego zużycia.
3.
Wzory karty mundurowej oraz zasady ewidencji wydanego umundurowania ustali Komendant Główny Straży Pożarnych za zgodą Ministra Gospodarki Komunalnej.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowi Gospodarki Komunalnej i innym zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ SORT UMUNDUROWANIA I CZASOKRESU ICH ZUŻYCIA DLA KORPUSU TECHNICZNEGO POŻARNICTWA.

Lp.PrzedmiotIlośćCzasokres zużycia w miesiącach
1.Bluza sukienna124
2.Spodnie sukienne bryczesy do butów124
3.Płaszcz sukienny136
4.Czapka sukienna136
5.Buty z cholewami skórzane136
6.Pas główny172
Uwaga: W zamian płaszcza sukiennego może być wydana kurtka sukienna z czasokresem zużycia 36 miesięcy.