Szwecja-Polska. Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r. Warszawa.1948.04.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.5.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1948 r.

PROTOKÓŁ
dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r.,
podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r.

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r. - Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 231).

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu dwudziestym drugim kwietnia tysiąc dziewięćset czterdziestego ósmego roku podpisany został w Warszawie Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r. o następującym brzmieniu dosłownym:

Przekład.

PROTOKÓŁ

dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r.

Umowa regulująca wymianę handlową między Polską a Szwecją zawarta dnia 18 marca 1947 r. zostanie przedłużona zgodnie z art. VII wymienionej Umowy i pozostaje w mocy do 30 kwietnia 1949 r., to jest w okresie ważności załączonych do niniejszego list kontyngentowych 1-a i 2-a, które zastąpią listy 1 i 2 załączone do Umowy z 18 marca 1947 r. i będą stanowić część integralną protokółu.

Powołana wyżej Umowa z 18 marca 1947 r. pozostanie w mocy na nowy okres 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wymówiona do 31 marca 1949 r., i w tenże sposób na dalszy okres.

Ustęp 1 art. III Umowy regulującej płatności między Polską a Szwecją zawartej 18 marca 1947 r. będzie miał od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r. brzmienie następujące:

1)
Utrzymuje się nadal w mocy konta A i B otwarte przez Narodowy Bank Polski na rzecz Sveriges riksbank.

Wielkimi wpłatami przewidzianymi w art. II Umowy regulującej płatności między Polską a Szwecją wraz z odpowiednimi płatnościami przypadającymi z tytułu pozwoleń przywozowych wydanych przez kompetentne władze szwedzkie pomiędzy 1 kwietnia 1948 r. i 30 kwietnia 1949 r. będzie uznane konto A, z wyjątkiem 25% wpłat należnych od strony szwedzkiej z tytułu wykonania kontraktu na dostawę 4 milionów ton węgla i koksu - kontraktu zawartego w dniu dzisiejszym między Centralą Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego a Statens Reservförradsnämnd, którymi będą uznane w połowie konto B, w połowie konto specjalne D, do dyspozycji Narodowego Banku Polskiego w funtach szterlingach albo w innej dopuszczonej przez obydwa banki walucie, z wyjątkiem walut uważanych za waluty mocne. Sveriges riksbank przeprowadzi, że Narodowy Bank Polski będzie mógł dysponować tymi sumami zgodnie z reglamentacją dewiz obowiązującą w Wielkiej Brytanii.

Jednakże w każdym poszczególnym wypadku, Narodowy Bank Polski i Sveriges riksbank, za wspólną zgodą, będą mogły w inny sposób podzielić między konta A, B i D wpłatę, która ma być dokonana.

2)
Postanowienia zawarte w listach wymienionych 18 marca 1947 r. dotyczące użycia przez Polskę sum figurujących na koncie B, dla dokonania w razie potrzeby płatności w koronach szwedzkich, zachowują moc z tym, że Polska będzie mogła użyć w tym celu nie tylko sum figurujących na koncie B, ale również i z konta D.

To samo dotyczy listów wymienionych w tym samym dniu, a przewidujących ponowne rozpatrzenie kwestii dotyczących płatności, jeżeli jeden z dwóch Rządów przystąpiłby do powszechnej konwencji monetarnej.

3)
Ustępy 2 i 3 art. III jak również inne artykuły Umowy regulującej płatności między Polską a Szwecją pozostają w mocy.
4)
Umowa regulująca płatności między Polską a Szwecją pozostanie w mocy na nowy okres 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wymówiona do 31 marca 1949 r., i w tenże sposób na dalszy okres.

Umowa dodatkowa dotycząca udziału Szwecji w odbudowie gospodarczej Polski w zamian za dostawy węgla i koksu pozostaje w mocy.

Zamówienia, które będą zlecone i zaaprobowane przez Mieszany Komitet Techniczny przed 4 sierpnia 1948 r., w ramach tej Umowy do wysokości 360 milionów koron szwedzkich będą mogły korzystać z ułatwień płatniczych, przewidzianych w punkcie c) art. IV wymienionej Umowy dodatkowej.

Protokół specjalny podpisany 18 marca 1947 r. w sprawie dostawy węgla i koksu polskiego do Szwecji w okresie od 1 kwietnia 1947 r. do 31 marca 1952 r. pozostaje w mocy.

Protokół końcowy podpisany 18 marca 1947 r. przestaje obowiązywać i zastępują go następujące przepisy:

a)
Kredyty udzielone Rządowi Polskiemu w myśl Umowy handlowej z 20 sierpnia 1945 r. będą spłacone zgodnie z postanowieniami art. VII, ustęp 2 i art. VIII Umowy z 20 sierpnia 1945 r., jak również art. III Protokółu końcowego z 18 marca 1947 r.

Jednakże ustalone terminy spłaty 12 milionów koron szwedzkich z sum, które były dane do dyspozycji Rządu polskiego i które miały być spłacone pomiędzy 1 kwietnia 1948 r. a 1 maja 1949 r. - będą przedłużone o 2 lata.

b)
Rząd polski zastrzega sobie prawo zaproponowania we właściwym czasie przedłużenia o 4 lata terminu ustalonego dla spłaty części kredytu, którego płatność przypada w ciągu przyszłego roku. Rząd szwedzki zastrzega sobie całkowitą swobodę decyzji odnośnie tej propozycji.

Protokół ten wejdzie w życie po wymianie not między dwoma Rządami i będzie obowiązywał do 30 kwietnia 1949 r.

Będzie on jednak stosowany tymczasowo, poczynając od dnia 1 maja 1948 r.

Sporządzono w Warszawie w 2 egzemplarzach, 22 kwietnia 1948 r.

LISTA 1a.

Eksport towarów polskich do Szwecji w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r.

Ilość w tonach

Wartość w tysiącach koron szwedzkich

1.

Ryby (łosoś, węgorz itd.)

150

2.

Jaja

1.000

3.

Szczecina

12,

4.

Pierze

100

5.

Suszone żołądki cielęce i inne produkty poubojowe

150

6.

Rośliny lecznicze

100

7.

Cukier

10.000,

8.

Słód

2.000,

9.

Kukurydza

P.M.,

10.

Mączka ziemniaczana

500,

11.

Wiklina

100,

12.

Łupek szamotowy

3.000,

13.

Węgiel

3.800.000,

14.

Koks

200.000,

15.

Soda kaustyczna

500,

16.

Soda kalcynowana

4.000,

17.

Sól

20.000,

18.

Biel cynkowa

4.000,

19.

Litopon

200,

20.

Różne produkty chemiczne

650

21.

Tektura surowa

P.M.,

22.

Przędza bawełniana

1.000

23.

Przędza wełniana czesankowa

2.750

24.

Nici lniane

250

25.

Tkaniny bawełniane

9.000

26.

Tkaniny wełniane

3.000

27.

Tkaniny lniane

800

28.

Tkaniny podszewkowe

1.000

29.

Tkaniny techniczne

500

30.

Pasmanteria

200

31.

Różne artykuły włókiennicze

2.000

32.

Płytki okładzinowe do podłóg i ścian

200

33.

Porcelana i fajans stołowy

400

34.

Porcelana elektrotechniczna

300

35.

Szkło lane, w tym szkło zbrojone

300

36.

Szkło okienne

300

37.

Szkło laboratoryjne

75

38.

Stłuczki szklane

P.M.,

39.

Wanny

1.000 szt.,

40.

Surówka odlewnicza i surówka martenowska

15.000,

41.

Rury kanalizacyjne żeliwne

1.000,

42.

Rury wodociągowe żeliwne

3.000,

43.

Sanitaria żeliwne

100,

44.

Odlewy staliwne

2.000,

45.

Blacha cienka

3.000,

46.

Blacha średnia i gruba

3.750,

47.

Rury walcowane w tym 600 ton do 2"

2.000,

48.

Drut ciągniony

1.000,

49.

Różne artykuły z żelaza walcowanego

8.000,

50.

Łączniki kuto-lane

100,

51.

Gwoździe

500,

52.

Części zamienne do rowerów

100

53.

Cynk i stopy cynkowe

6.000,

54.

Kadm

10,

55.

Blacha cynkowa

4.000,

56.

Blacha ołowiana

50,

57.

Kubki cynkowe

125,

58.

Maszyny włókiennicze i części zamienne

1.750

59.

Sprzęt elektrotechniczny

500

60.

Kable elektryczne

400

61.

Elektrody węglowe

2.000,

62.

Węgielki elektrotechniczne

150

63.

Węglarki

P.M.,

64.

Inne towary

5.000

LISTA 2a.

Import towarów szwedzkich do Polski w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r.

Ilość w tonach

Wartość w tysiącach koron szwedzkich

1.

Konie

5.000 szt.,

2.

Śledzie i inne ryby świeże i solone

6.000,

3.

Nasiona konopi

P.M.,

4.

Mleko w proszku

500,

5.

Olej talowy

100,

6.

Szelak

30,

7.

Szpat polny

750,

8.

Talk

1.000,

9.

Granit

100

10.

Cegły i cement ogniotrwałe i kwasoodporne

350

11.

Korund

25,

12.

Rudy żelazne

820.000,

13.

Koncentraty cynkowe

4.000,

14.

Piryty

30.000,

15.

Otuliny do elektrod (w tym cellit, błyszcz żelaza, hausmanit, hematyt, ilmenit, magnetyt, muskowit, rutyl itd.)

800,

16.

Rozpuszczalniki

60

17.

Elektrody do spawania

200

18.

Lekarstwa i specyfiki farmaceutyczne

800

19.

Trójnitrorezorcyna

3,

20.

Pentaerytryt

20,

21.

Związki kobaltu

150

22.

Hexamina

10,

23.

Różne produkty chemiczne

650

24.

Filmy i papier roentgen. i kardiograf.

250

25.

Ekstrakty garbarskie

2.000,

26.

Pochodne celulozy

50

27.

Żywice syntetyczne i masy plastyczne, w tym polichlorek winylu

300,

28.

Bawełna kolodionowa

8,

29.

Ebonit w płytach, prętach i rurach

75

30.

Skóra sztuczna

125

31.

Wyroby korkowe, w tym płyty

100

32.

Celuloza do wyrobu sztucznego jedwabiu

20.000,

33.

Celuloza sulfitowa

10.000,

34.

Odpadki papieru (makulatura)

3.000,

35.

Preszpan

200

36.

Sączki filtracyjne papierowe

200

37.

Różne wyroby z papieru

200

38.

Fibra wulkanizowana

200,

39.

Szmaty wełniane

4.500,

40.

Dermatoid

200

41.

Filce wełniane dla przemysłu papierniczego

90,

42.

Tarcze i kamienie ścierne

50

43.

Taśmy hamulcowe

60

44.

Surówka na węglu drzewnym

475,

45.

Piasek stalowy

30,

46.

Ferromangan

100,

47.

Ferrowolfram

210,

48.

Ferromolibden

30,

49.

Ferrowanad

70,

50.

Proszek żelazny

25

51.

Druty stalowe dla przemysłu włókienniczego

50,

52.

Inne wyroby z żelaza i stali (rury, blachy, drut i inne)

750

53.

Materiał oporowy (elektrotechniczny)

25,

54.

Metal twardy,

w tym perforatory

1.000

55.

Noże do sieczkarń

300

56.

Narzędzia ręczne, do maszyn i inne, w tym noże dla przemysłu papierniczego

1.800

57.

Maszynki do golenia i nożyki do golenia

75

58.

Taśma surowa na nożyki do golenia

225

59.

Obicia zgrzeblne

400

60.

Łożyska kulkowe i rolkowe, w tym panewki i gwintowniki wartości 300.000 koron szwedzkich

5.300

61.

Pierścienie wodoszczelne i bezpiecznikowe

P.M.,

62.

Sita metalowe

1.200

63.

Węże metalowe

50

64.

Silniki spalinowe

500

65.

Piece przemysłowe na gaz i na olej

250

66.

Maszyny do obróbki metalu

1.000

67.

Maszyny do obróbki drzewa

200

68.

Prasy drukarskie

200

69.

Maszyny do wyrobu płyt ze słomy

300

70.

Wirówki specjalne

1.000

71.

Wyposażenie do fabryk płytek ściennych

2.450

72.

Maszyny dla przemysłu celulozowego i papierniczego (w tym egutery)

1.000

73.

Turbogeneratory

6.950

74.

Pompy

300

75.

Sprężarki i narzędzia pneumatyczne

200

76.

Maszyny dla przemysłu spożywczego

400

77.

Maszyny dla przemysłu skórzanego

650

78.

Akumulatory elektryczne

600

79.

Wyposażenie elektryczne do samochodów

250

80.

Żarówki, w tym lampy specjalne

P.M.,

81.

Materiał do wyrobu żarówek (w tym drut molibdenowy i wolframowy)

900

82.

Syreny elektryczne i inne

100

83.

Elektrody grafitowe

25,

84.

Maszyny budowlane

900

85.

Materiał telefoniczny i sygnalizacyjny

4.300

86.

Wyposażenie radio-telefoniczne i lampy elektronowe

2.400

87.

Aparaty radiowe i części zamienne

1.800

88.

Prostowniki, w tym płytki selenowe

2.100

89.

Kondensatory

650

90.

Spawarki

2.000

91.

Różne maszyny i części zamienne

4.000

92.

Autobusy

P.M.,

93.

Maszyny biurowe

425

94.

Elektryczne narzędzia pomiarowe

1.600

95.

Aparaty i instrumenty lekarskie i dentystyczne

750

96.

Aparaty laboratoryjne

750

97.

Urządzenia latarń morskich

1.500

98.

Narzędzia pomiarowe

1.000

99.

Płyty, rury i inne wyroby z żywic syntetycznych

200

100.

Sprzęt bezpieczeństwa pracy

800

101.

Sprzęt ratowniczy i przeciwpożarniczy

500

102.

Sprzęt izolacyjny (wyroby z miki itd.)

100

103.

Sprzęt rybacki

100

104.

Inne towary

5.000

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokółem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 20 sierpnia 1948 r.