Art. 5. - Szwecja-Polska. Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r. Warszawa.1948.04.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.5.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1948 r.
Art.  V.

Protokół końcowy podpisany 18 marca 1947 r. przestaje obowiązywać i zastępują go następujące przepisy:

a)
Kredyty udzielone Rządowi Polskiemu w myśl Umowy handlowej z 20 sierpnia 1945 r. będą spłacone zgodnie z postanowieniami art. VII, ustęp 2 i art. VIII Umowy z 20 sierpnia 1945 r., jak również art. III Protokółu końcowego z 18 marca 1947 r.

Jednakże ustalone terminy spłaty 12 milionów koron szwedzkich z sum, które były dane do dyspozycji Rządu polskiego i które miały być spłacone pomiędzy 1 kwietnia 1948 r. a 1 maja 1949 r. - będą przedłużone o 2 lata.

b)
Rząd polski zastrzega sobie prawo zaproponowania we właściwym czasie przedłużenia o 4 lata terminu ustalonego dla spłaty części kredytu, którego płatność przypada w ciągu przyszłego roku. Rząd szwedzki zastrzega sobie całkowitą swobodę decyzji odnośnie tej propozycji.