Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.36.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1961 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) i art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
1.
Centralny Urząd Geologii i organy do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych wykonują określone prawem geologicznym i innymi przepisami zadania państwowej administracji geologicznej.
2.
Centralny Urząd Geologii prowadzi ponadto przez podległe mu jednostki prace geologiczne w zakresie ustalonym w niniejszym rozporządzeniu lub w innych przepisach.
1.
Organy do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych wykonują w pierwszej instancji zadania państwowej administracji geologicznej, chyba że prawo geologiczne lub inne przepisy zastrzegają te zadania do właściwości Centralnego Urzędu Geologii.
2.
Do zakresu działania organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych należą w szczególności sprawy:
1)
koordynacji prac geologicznych prowadzonych na terenie województwa dla potrzeb planu terenowego,
2)
sporządzania zbiorczych projektów perspektywicznych, wieloletnich i rocznych planów prac geologicznych dla potrzeb inwestycyjnych ujętych w planie terenowym,
3)
kontroli wykonania planów prac geologicznych wymienionych w pkt 2 i sprawy sprawozdawczości w tym zakresie,
4)
zatwierdzania projektów badań geologicznych i zatwierdzania dokumentacji geologicznych w zakresie ustalonym przepisami,
5)
nadzoru i kontroli nad robotami prowadzonymi w celu:
a)
poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu,
b)
poszukiwania wód podziemnych i budowy ich ujęcia,
c)
badania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa i planowania przestrzennego

- jeżeli głębokość wyrobiska nie przekracza 30 m, z wyłączeniem robót prowadzonych na terenie obszaru górniczego lub rejonu ochrony górniczej wód leczniczych,

6)
nadzoru i kontroli nad prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznych w zakresie nie zastrzeżonym Centralnemu Urzędowi Geologii,
7)
inwentaryzacji złóż kopalin i sporządzania bilansu zasobów złóż kopalin eksploatowanych przez przemysł terenowy i przez jednostki gospodarki niepaństwowej,
8)
prowadzenia ewidencji złóż kopalin przewidzianych do eksploatacji lub do rozpoznawania przez przemysł państwowy,
9)
opiniowania wniosków jednostek gospodarki niepaństwowej dotyczących wydania zezwolenia na eksploatację złoża kopaliny, jeżeli to wynika z przepisów szczególnych,
10)
prowadzenia ewidencji ujęć wód podziemnych i zatwierdzonych zasobów tych wód w zakresie ustalonym przepisami szczególnymi,
11)
współpracy z organami planowania przestrzennego w zakresie wykorzystywania wyników badań geologicznych przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego,
12)
zbierania i zestawiania materiałów geologicznych dotyczących terenu województwa oraz prowadzenia ich ewidencji, archiwizowania i udostępniania,
13)
wydawania zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej,
14)
wykonywania innych uprawnień zastrzeżonych w prawie geologicznym i innych przepisach organom do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
3.
Organ do spraw geologii prezydium wojewódzkiej rady narodowej zatwierdza projekty badań geologicznych i dokumentacje geologiczne (ust. 2 pkt 4) na podstawie orzeczenia komisji geologicznej, powołanej przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej na podstawie przepisów w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i w oparciu o wytyczne Prezesa Centralnego Urzędu Geologii.
1.
Organem do spraw geologii prezydium wojewódzkiej rady narodowej jest oddział geologii utworzony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 103).
2.
W przypadkach uzasadnionych rozmiarem zadań geologicznych na terenie województwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej może utworzyć wydział geologii w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów powołanym w ust. 1.
1.
Centralny Urząd Geologii działa jako druga instancja w sprawach określonych w § 2, a ponadto do zakresu jego działania jako organu państwowej administracji geologicznej należą sprawy:
1)
ogólnej polityki w zakresie badań budowy geologicznej kraju, poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin i zasobów wód podziemnych oraz rozwiązywania podstawowych problemów geologiczno-inżynierskich - z uwzględnieniem perspektyw, kierunków, proporcji i tempa rozwoju przemysłu i budownictwa, zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej,
2)
ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) kierunków prac geologicznych oraz ich koordynacji,
3)
sporządzania projektów perspektywicznych, wieloletnich i rocznych zbiorczych planów prac geologicznych na podstawie własnych, resortowych i terenowych projektów planów tych prac,
4)
inicjowania i opracowywania metod planowania i sprawozdawczości w zakresie prac geologicznych w porozumieniu z zainteresowanymi naczelnymi organami administracji państwowej,
5)
kontroli wykonania planów prac geologicznych określonych w pkt 3,
6)
analizy stanu rozpoznania budowy geologicznej kraju i stanu zabezpieczenia planowanych inwestycji rozpoznaniem geologicznym oraz analizy wykorzystania wyników prac geologicznych przy projektowaniu i realizacji inwestycji,
7)
bilansowania zasobów złóż kopalin i opiniowania wykorzystania krajowej bazy surowców mineralnych,
8)
ewidencjonowania zatwierdzonych zasobów wód podziemnych,
9)
zatwierdzania projektów badań geologicznych i dokumentacji geologicznych (surowcowych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich) w zakresie ustalonym przepisami,
10)
nadzoru i kontroli nad prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznych dla potrzeb przemysłu kluczowego,
11)
archiwizacji materiałów geologicznych i ustalania wytycznych w zakresie udostępniania i rozpowszechniania wyników prac geologicznych i dokumentacji geologicznych,
12)
koordynacji działalności resortowych służb geologicznych,
13)
ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) zasad tworzenia, rejonizacji i specjalizacji przedsiębiorstw geologicznych oraz zasad organizacji i metod pracy tych przedsiębiorstw,
14)
wytycznych w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej,
15)
inicjowania, organizowania i koordynowania prac w zakresie wprowadzania postępu technicznego w pracach geologicznych,
16)
bilansowania zdolności przerobowej maszyn i urządzeń wiertniczych i geofizycznych oraz ich typizacji i norm pracy,
17)
ustalania potrzeb i opiniowania kierunków produkcji krajowej i importu maszyn i urządzeń wiertniczych oraz geofizycznych,
18)
ustalania cen i cenników na prace geologiczne oraz wskaźników kosztorysowych, a także sprawy umów i rozliczeń za prace geologiczne,
19)
analizy szkód powodowanych pracami geologicznymi i ustalania środków zapobiegawczych,
20)
zgłaszania wniosków w sprawach ilości, zasad rozmieszczania i kwalifikacji kadr geologicznych i wiertniczych oraz inicjowania, zgłaszania wniosków i współpracy z właściwymi organami w zakresie ustalania form organizacyjnych, programów i metod kształcenia kadr geologicznych i wiertniczych,
21)
inicjowania, organizowania, prowadzenia i koordynacji działalności mającej na celu podnoszenie fachowego poziomu kadr geologicznych i wiertniczych,
22)
inicjowania i organizowania współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą w zakresie prac geologicznych,
23)
reprezentowania polskiej służby geologicznej za granicą,
24)
wykonywania innych uprawnień zastrzeżonych w prawie geologicznym i innych przepisach centralnemu organowi państwowej administracji geologicznej.
2.
Centralny Urząd Geologii sprawuje nadzór nad działalnością organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
3.
Do zakresu działalności Centralnego Urzędu Geologii należą również sprawy:
1)
inicjowania, organizowania i prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki geologicznej oraz sprawy poszukiwania złóż kopalin i wód podziemnych, a także ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb planowania przestrzennego,
2)
rozpoznawania złóż kopalin stałych i wód podziemnych, rozpoznawania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budownictwa w zakresie ustalonym w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), a także wykonywania głębokich wierceń dla ujęć wód podziemnych - na zlecenie zainteresowanych inwestorów,
3)
ogólnego kierownictwa i nadzoru nad podległymi przedsiębiorstwami państwowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ustalania zasad ich działalności,
4)
ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) wytycznych w zakresie tworzenia przedsiębiorstw podległych radom narodowym, a prowadzących prace geologiczne, ustalania wytycznych dotyczących organizacji i wykonywania tych prac, a także sprawy koordynacji.
Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych odnoszą się również do prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Prezesowi Centralnego Urzędu Geologii i zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.