§ 4. - Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.36.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1961 r.
§  4.
1.
Centralny Urząd Geologii działa jako druga instancja w sprawach określonych w § 2, a ponadto do zakresu jego działania jako organu państwowej administracji geologicznej należą sprawy:
1)
ogólnej polityki w zakresie badań budowy geologicznej kraju, poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin i zasobów wód podziemnych oraz rozwiązywania podstawowych problemów geologiczno-inżynierskich - z uwzględnieniem perspektyw, kierunków, proporcji i tempa rozwoju przemysłu i budownictwa, zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej,
2)
ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) kierunków prac geologicznych oraz ich koordynacji,
3)
sporządzania projektów perspektywicznych, wieloletnich i rocznych zbiorczych planów prac geologicznych na podstawie własnych, resortowych i terenowych projektów planów tych prac,
4)
inicjowania i opracowywania metod planowania i sprawozdawczości w zakresie prac geologicznych w porozumieniu z zainteresowanymi naczelnymi organami administracji państwowej,
5)
kontroli wykonania planów prac geologicznych określonych w pkt 3,
6)
analizy stanu rozpoznania budowy geologicznej kraju i stanu zabezpieczenia planowanych inwestycji rozpoznaniem geologicznym oraz analizy wykorzystania wyników prac geologicznych przy projektowaniu i realizacji inwestycji,
7)
bilansowania zasobów złóż kopalin i opiniowania wykorzystania krajowej bazy surowców mineralnych,
8)
ewidencjonowania zatwierdzonych zasobów wód podziemnych,
9)
zatwierdzania projektów badań geologicznych i dokumentacji geologicznych (surowcowych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich) w zakresie ustalonym przepisami,
10)
nadzoru i kontroli nad prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznych dla potrzeb przemysłu kluczowego,
11)
archiwizacji materiałów geologicznych i ustalania wytycznych w zakresie udostępniania i rozpowszechniania wyników prac geologicznych i dokumentacji geologicznych,
12)
koordynacji działalności resortowych służb geologicznych,
13)
ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) zasad tworzenia, rejonizacji i specjalizacji przedsiębiorstw geologicznych oraz zasad organizacji i metod pracy tych przedsiębiorstw,
14)
wytycznych w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej,
15)
inicjowania, organizowania i koordynowania prac w zakresie wprowadzania postępu technicznego w pracach geologicznych,
16)
bilansowania zdolności przerobowej maszyn i urządzeń wiertniczych i geofizycznych oraz ich typizacji i norm pracy,
17)
ustalania potrzeb i opiniowania kierunków produkcji krajowej i importu maszyn i urządzeń wiertniczych oraz geofizycznych,
18)
ustalania cen i cenników na prace geologiczne oraz wskaźników kosztorysowych, a także sprawy umów i rozliczeń za prace geologiczne,
19)
analizy szkód powodowanych pracami geologicznymi i ustalania środków zapobiegawczych,
20)
zgłaszania wniosków w sprawach ilości, zasad rozmieszczania i kwalifikacji kadr geologicznych i wiertniczych oraz inicjowania, zgłaszania wniosków i współpracy z właściwymi organami w zakresie ustalania form organizacyjnych, programów i metod kształcenia kadr geologicznych i wiertniczych,
21)
inicjowania, organizowania, prowadzenia i koordynacji działalności mającej na celu podnoszenie fachowego poziomu kadr geologicznych i wiertniczych,
22)
inicjowania i organizowania współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą w zakresie prac geologicznych,
23)
reprezentowania polskiej służby geologicznej za granicą,
24)
wykonywania innych uprawnień zastrzeżonych w prawie geologicznym i innych przepisach centralnemu organowi państwowej administracji geologicznej.
2.
Centralny Urząd Geologii sprawuje nadzór nad działalnością organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
3.
Do zakresu działalności Centralnego Urzędu Geologii należą również sprawy:
1)
inicjowania, organizowania i prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki geologicznej oraz sprawy poszukiwania złóż kopalin i wód podziemnych, a także ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb planowania przestrzennego,
2)
rozpoznawania złóż kopalin stałych i wód podziemnych, rozpoznawania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budownictwa w zakresie ustalonym w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), a także wykonywania głębokich wierceń dla ujęć wód podziemnych - na zlecenie zainteresowanych inwestorów,
3)
ogólnego kierownictwa i nadzoru nad podległymi przedsiębiorstwami państwowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ustalania zasad ich działalności,
4)
ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) wytycznych w zakresie tworzenia przedsiębiorstw podległych radom narodowym, a prowadzących prace geologiczne, ustalania wytycznych dotyczących organizacji i wykonywania tych prac, a także sprawy koordynacji.