Wprowadzenie jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W.-1/68).

Monitor Polski

M.P.1967.71.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 13 grudnia 1967 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W. - 1/68).

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) oraz § 4 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 36, poz. 185) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się cennik robót wiertniczych obowiązujący w rozliczeniach za te roboty między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami, z wyłączeniem robót wykonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
2.
Cennik wymieniony w ust. 1 ogłoszony zostanie w formie broszury pt. Jednolity cennik robót wiertniczych (J.C.R.W. - 1/68), wydanej przed 31 grudnia 1967 r. przez Centralny Urząd Geologii.
Ustalone w cenniku wymienionym w § 1 ceny za roboty wiertnicze okrętne i udarowe wykonywane w 1968 r. mogą być na podstawie porozumienia między zleceniodawcą a wykonawcą robót podwyższone w granicach do 10%, jeżeli wykonawca wykaże za pomocą kalkulacji konieczność zastosowania tej podwyżki w danych warunkach geologicznych i terenowych.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych) (Monitor Polski Nr 70, poz. 414),
2)
zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych (Monitor Polski Nr 76, poz. 353).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r., a w stosunku do robót wiertniczych wykonywanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz robót wiertniczych wykonywanych przez zakłady rzemieślnicze koordynowane przez Komitet Drobnej Wytwórczości - z dniem 1 stycznia 1969 r.