§ 6. - Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.36.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1961 r.
§  6.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Prezesowi Centralnego Urzędu Geologii i zainteresowanym ministrom.