§ 3. - Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.36.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1961 r.
§  3.
1.
Organem do spraw geologii prezydium wojewódzkiej rady narodowej jest oddział geologii utworzony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 103).
2.
W przypadkach uzasadnionych rozmiarem zadań geologicznych na terenie województwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej może utworzyć wydział geologii w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów powołanym w ust. 1.