Szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin. - Dz.U.2012.598 - OpenLEX

Szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.598

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą":
1)
żołnierzom, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy;
2)
żołnierzom, o których mowa w art. 131 ust. 3a ustawy;
3)
małżonkom żołnierzy, o których mowa w pkt 1, jeżeli ze względu na nich żołnierze ci zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
1.
Zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu pracodawca albo właściwy oddział banku lub inny podmiot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek, który udzielił pożyczki lub kredytu, dokonuje po złożeniu udokumentowanego wniosku przez żołnierza.
2.
Zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu następuje po dniu złożenia wniosku, w terminie od dnia stwierdzenia przez dowódcę jednostki wojskowej, że żołnierz rozpoczął pełnienie czynnej służby wojskowej.
3.
Wznowienie spłaty pożyczki lub kredytu następuje od dnia:
1)
zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej;
2)
w którym żołnierz utracił status samotnego lub posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
4.
Zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu za okres krótszy niż miesiąc ustala się w wysokości 1/30 raty miesięcznej za każdy dzień.
Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy załączyć odpowiednio:
1)
zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej o odbywaniu lub pełnieniu czynnej służby wojskowej przez żołnierza, w którym jest podany okres, na jaki został on powołany do odbycia służby, w tym termin stawienia się do niej;
2)
decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo o uznaniu go za żołnierza samotnego, w przypadku żołnierzy, o których mowa w § 1 pkt 1, lub małżonków, o których mowa w § 1 pkt 3;
3)
zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o zawarciu związku małżeńskiego, w przypadku małżonków, o których mowa w § 1 pkt 3.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 90, poz. 998).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.