Szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.998

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnym:
1)
żołnierzom:
a)
odbywającym zasadniczą służbę wojskową,
b)
absolwentom szkół wyższych odbywającym przeszkolenie wojskowe,
c)
rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające co najmniej trzydzieści dni,
d)
pełniącym czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, jeżeli odrębne przepisy na czas wojny nie stanowią inaczej,

- zwanym dalej "żołnierzami",

2)
poborowym:
a)
odbywającym służbę zastępczą,
b)
odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej

- zwanym dalej "poborowymi".

2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również do żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, odbywających ćwiczenia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni.
1.
Zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu pracodawca albo właściwy oddział banku lub inny podmiot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek, który udzielił pożyczki lub kredytu, dokonuje po złożeniu udokumentowanego wniosku przez żołnierza lub poborowego.
2.
Zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu następuje od dnia złożenia wniosku.
3.
Wznowienie spłaty pożyczki lub kredytu następuje od dnia:
1)
zwolnienia żołnierza lub poborowego z odbywania służby albo
2)
w którym żołnierz lub poborowy utracił status samotnego lub posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
4.
Zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu za okres krótszy niż miesiąc ustala się w wysokości 1/30 raty miesięcznej za każdy dzień.
Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy załączyć odpowiednio:
1)
zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej, stwierdzające odbywanie służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do odbycia służby,
2)
decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo
3)
oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną.
Tracą moc § 16 i 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 85, poz. 430 i z 1994 r. Nr 82, poz. 376).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.